ZARZĄDZENIE  NR  114/2012

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  29 CZERWCA  2012 ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2012 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań zleconych między innymi z tytułu :

-         zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia  21 czerwca 2012r. o kwotę  9.600,00 zł (rozdz. 85295)
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.,

-         zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.165.2.2012 z dnia  15 czerwca 2012r. o kwotę  5.752,00 zł (rozdz. 75011)
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

-         zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.95.11.2012 z dnia  27 czerwca 2012r. o kwotę  1.812,00 zł (rozdz. 85213)
z przeznaczeniem na kontynuowanie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:

-         po stronie dochodów                     68.005.182,20 zł

-         po stronie  wydatków                     72.868.605,20 zł

-         deficyt budżetu                               4.863.423,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 114/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:10.07.2012 08:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:19