UCHWAŁA   NR 358 / XXVIII /  04

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  30  LISTOPADA   2004 ROKU

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich   

              i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2005

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                      o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9,poz.84 z późn.zm.)[1]

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim w Lublińcu przy  ul. Piłsudskiego w następującej wysokości:

1) za sprzedaż z pawilonu handlowego krytego, własnego                                  60,00zł

2) za sprzedaż artykułów przemysłowych, chemicznych, żywnościowych:          

a)   z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t                                                                                         35,00zł

    b)    z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej

poniżej 3,5 t                                                                                          25,00zł

                 c)    ze straganu  :

  - zajmującego powierzchnię do 1 m²                                                          5,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej 1m² do  2 m²                                  15,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej 2 m2  do 4 m2                                  25,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej  4 m2   do 8 m2                               35,00zł

  - za każdy następny m²                                                                          5,00zł

                                            

              3) za sprzedaż płodów rolnych własnej produkcji ze straganu:  

            - zajmującego powierzchnię do 1 m²                                                            3,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej 1 m2  do 3 m2                                   9,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej 3 m2  do 6 m2                                   15,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej 6 m2                                              25,00zł

       

              4) za sprzedaż „z ręki”, wózka, koszyka itp.                                                    5,00zł

2         Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim w Lublińcu przy     ul. Niegolewskich w następującej wysokości:

1)  za sprzedaż inwentarza żywego własnej produkcji                                           5,00zł

   

      3.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w poniższych miejscach na terenie miasta Lublińca, w następującej wysokości:

1) las komunalny, plac Miejskiego Domu Kultury                            54,00zł                     

2) przed cmentarzami  w okresie  od 25.10.2005r. do 03.11.2005r.               32,00zł                     

Powyższe stawki dotyczą powierzchni do 8 m2 stoiska.

W przypadku zajęcia większej powierzchni opłatę podwaja się.

4.    Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od handlu na terenie

       miasta Lublińca w miejscach  innych niż  targowiska:

        1)  w kioskach ulicznych                                                                                   3,00zł

        2)  pawilonach sprzedaży ulicznej, przekryciach

             namiotowych, barakowozach, urządzeniach rozrywkowych

              i  obiektach kontenerowych, ustawionych

              -  na terenach nie będących własnością Gminy Lubliniec                              3,00zł         

              -  na terenach  będących własnością Gminy Lubliniec                              50,00zł                             

Powyższe stawki dotyczą powierzchni do 8 m2 stoiska.

W przypadku zajęcia większej powierzchni opłatę podwaja się.

5.    Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od handlu na terenie miasta

       Lublińca w miejscach  innych niż wymienione w  §  1 ust. 1,2,3,4                        10,00zł

§ 2

1. Do poboru opłaty targowej, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 wyznacza się inkasentów:

- Pan Jarosław Kubat

- Pan Mariusz Maciów

- Pan Marian Maniura;

na zastępstwo za wymienione osoby wyznacza się inkasentów:

- Pan Tomasz Świtała

- Pan Marek Susza,

którym z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy               w Urzędzie Miejskim

  1. Opłatę targową wynikającą z § 1 ust. 3 - 5 uiszcza się wg stawek w kasie Urzędu Miejskiego      w Lublińcu lub na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S.A. o/Częstochowa Nr 33105011421000000500966783, a do kontroli jej zapłaty upoważnieni są inkasenci  wymienieni w ust. 1.

  1. Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

      - Nr 201/XV/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2004,

      - Nr 211/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003r. zmieniającą uchwałę Nr 201/XV/03 z dnia                28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2004,

     § 5

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

      Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
 infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
 w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 358 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych ......
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:08.12.2004 09:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 09:41