UCHWAŁA  NR 356/XXVIII/ 04

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  30 LISTOPADA  2004  ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2004r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych  (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r :

1. w ramach zadań własnych z tytułu :

    - zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 88.588,-zł
      
(rozdz.75618), do wysokości faktycznego wykonania na dzień 31 października 2004r. z
       przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
       problemów alkoholowych,

   -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-864/2/2004 z dnia 04 listopada 2004r.
      dotacji celowej na zadania własne o kwotę  1.500,- zł (rozdz. 80195) z przeznaczeniem na
      sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
      w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z
      awansem zawodowym nauczycieli,

   - zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-870/2004 z dnia 28  października
       2004r. dotacji celowej na zadania własne o kwotę 27.913,- zł (rozdz.85214) z przeznaczeniem
       na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

   -   zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.
       dotacji celowej na zadania własne o kwotę 150.931,-zł (rozdz.85219) przy jednoczesnym
       zmniejszeniu  środków dotacji celowej na zadania zlecone. Powyższych zmian dokonuje się z
       uwagi na wejście w roku bieżącym nowej ustawy o pomocy społecznej,

   -  zwiększenia na podstawie umowy Nr 265/04/265 zawartej w dniu 22 października 2004r. w
       Warszawie z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra
       Edukacji Narodowej i Sportu środków w kwocie 300.000,- zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem
       na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy hali sportowej z
       zapleczem przy Zespole Szkół w Lublińcu. Ogółem kwota dofinansowania wynikająca z
       umowy wynosi 700.000,-zł,

    - zwiększenia dochodów do wysokości faktycznego wykonania na dzień 31 października 2004r.

       tj. o kwotę 1.461.487,- zł ,

   

2. w ramach zadań zleconych z tytułu :

    -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-908/1/2004 z dnia 09 listopada 2004r.

       dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.250,-zł (rozdz.75011) z przeznaczeniem na
       dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej w
       zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , USC, spraw z ustawy o powszechnym
       obowiązku obrony, spraw zgromadzeń,

   -  zmniejszenia decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie Nr
      DCZ. 0301/32/2004 z dnia 29 października 2004r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
      140,-zł (rozdz. 75113) w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków i zmniejszeniem
      planu Delegatury,

   -  zwiększenia  decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-893/2004 z dnia 4 listopada 2004 r.
      dotacji  celowej na zadania zlecone o kwotę 47.223,-zł (rozdz.85212) oraz zmniejszenia o
      kwotę 3.800,-zł(rozdz.85212) . Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do
      faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach
      rodzinnych,

  -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-892/4/2004 z dnia 08 listopada 2004r
     dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 241.109,-zł (rozdz. 85212)  z przeznaczeniem na
      zabezpieczenie  wypłat świadczeń rodzinnych,

  -  zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-926/1/2004 z dnia 15 listopada 2004r.
     dotacji  celowej na zadania zlecone o kwotę 227.949,- zł (rozdz.85212) celem dostosowania
     wydatków do aktualnie zgłoszonych potrzeb,

  -  zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-922/2004 z dnia 15 listopada 2004r.
      dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę  559,-zł (rozdz.85213) oraz o kwotę
5.327,-zł
     
(rozdz.85214). Powyższe zmiany wynikają ze złożonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej
       wniosków i  mają na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb,

  -  zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004r.
      dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 150.931,-zł (rozdz.85219) przy jednoczesnym
      zwiększeniu            środków na zadania własne. Zmian dokonuje się z uwagi na wejście w roku
      bieżącym nowej ustawy o pomocy społecznej,

  -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-614/3/2004 z dnia 15 października
      2004r. dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 31.222,-zł (rozdz.90015) z przeznaczeniem
       na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla których
       gmina nie jest zarządcą,

 

3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

66.320,-

-

1.500,-

67.820,-

60016

Drogi publiczne gminne

66.320,-

-

1.500,-

67.820,-

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.674.800,-

-

581.867,-

6.256.667,-

70005

Gospodarka gruntami

I nieruchomościami

3.906.800,-

-

476.767,-

4.383.567,-

70095

Pozostała działalność

1.768.000,-

-

105.100,-

1.873.100,-

1

2

3

4

5

6

7

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

-

-

960,-

960,-

 

71095

Pozostała działalność

-

-

960,-

960,-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37.000,-

-

181.236,-

218.236,-

75011

Urzędy wojewódzkie

-

-

3.399,-

3.399,-

75023

Urzędy gmin

22.000,-

-

45.707,-

67.707,-

75095

Pozostała działalność

15.000,-

-

132.130,-

147.130,-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZN. I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

20.353.166,-

-

699.625,-

21.052.791,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

10.657.762,-

-

416.300,-

11.074.062,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

755.000,-

-

278.946,-

1.033.946,-

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

-

4.379,-

4.379,-

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7.980.937,-

-

19.736,-

8.000.673,-

75814

Różne rozliczenia finansowe

-

-

19.736,-

19.736,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801.237,-

-

320.821,-

1.122.058,-

80101

Szkoły podstawowe

42.367,-

-

4.093,-

46.460,-

80104

Przedszkola

745.650,-

-

1.678,-

747.328,-

80195

Pozostała działalność

3.600,-

-

315.050,-

318.650,-

852

POMOC SPOŁECZNA

119.856,-

-

183.427,-

303.283,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

70.087,-

-

31.440,-

101.527,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

400,-

-

151.987,-

152.387,-

1

2

3

4

5

6

7

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

516.750,-

-

20.862,-

537.612,-

90015

Oświetlenie ulic, placów

I dróg

-

-

450,-

450,-

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

-

-

2.575,-

2.575,-

90020

Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych

-

-

913,-

913,-

90095

Pozostała działalność

516.750,-

-

16.924,-

533.674,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.500,-

-

12.650,-

16.150,-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

-

-

37,-

37,-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

-

10.994,-

10.994,-

92195

Pozostała działalność

3.500,-

-

1.619,-

5.119,-

926

KULTURA FIZYCZNA

I  SPORT

47.500,-

-

7.735,-

55.235,-

92601

Obiekty sportowe

47.500,-

-

7.735,-

55.235,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

36.039.216,-

-

2.030.419,-

38.069.635,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

176.779,-

-

2.250,-

179.029,-

75011

Urzędy wojewódzkie

176.779,-

-

2.250,-

179.029,-

w tym :

zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

159.300,-

-

2.250,-

161.550,-

1

2

3

4

5

6

7

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

40.875,-

140,-

-

40.735,-

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

36.995,-

140,-

-

36.855,-

852

POMOC SPOŁECZNA

2.993.530,-

388.566,-

288.332,-

2.893.296,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1.811.772,-

231.749,-

288.332,-

1.868.355,-

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

31.559,-

559,-

-

31.000,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

440.827,-

5.327,-

-

435.500,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

280.907,-

150.931,-

-

129.976,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

130.650,-

-

31.222,-

161.872,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

130.650,-

-

31.222,-

161.872,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

3.341.834,-

388.706,-

321.804,-

3.274.932,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

­Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia   i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

630

TURYSTYKA

a

b

c

d

4.000,-

4.000,-

-

-

4.000,-

4.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

a

b

c

d

4.000,-

4.000,-

-

-

4.000,-

4.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

5.039.747,-

40.400,-

40.400,-

5.039.747,-

4.766.647,-

-

40.400,-

4.807.047,-

3.794.382,-

-

-

3.794.382,-

-

-

-

-

273.100,-

40.400,-

-

232.700,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.395.218,-

40.400,-

40.400,-

4.395.218,-

4.141.218,-

-

40.400,-

4.181.618,-

3.443.300,-

-

               -             

3.443.300,-

-

-

-

-

254.000,-

40.400,-

-

213.600,-

801

OŚWIATA

I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.019.944,-

87.500,-

460.420,-15.392.864,-

12.828.539,-

87.500,-

150.420,-

12.891.459,-

10.031.529,-

87.500,-

25.000,-

9.969.029,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.191.405,-

-

310.000,-

2.501.405,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.774.669,-

77.500,-

22.920,-

4.720.089,-

4.774.669,-

77.500,-

22.920,-

4.720.089,-

4.083.056,-

77.500,-

-

4.005.556,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

3.469.285,-

10.000,-

75.900,-

3.535.185,-

3.469.285,-

10.000,-

70.900,-

3.530.185,-

2.529.972,-

10.000,-

-

2.519.972,-

-

-

-

-

-

-

5.000,-

5.000,-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.308.299,-

-

41.000,-

3.349.299,-

3.308.299,-

-

41.000,-

3.349.299,-

2.857.893,-

-

25.000,-

2.882.893,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

a

b

c

d

640.000,-

-

19.100,-

659.100,-

640.000,-

-

14.100,-

654.100,-

537.295,-

-

-

537.295,-

-

-

-

-

-

-

5.000,-

5.000,-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.702.855,-

-

301.500,-

3.004.355,-

511.450,-

-

1.500,-

512.950,-

-

-

-

-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.191.405,-

-

300.000,-

2.491.405,-

851

0CHRONA ZDROWIA

a

b

c

d

405.000,-

-

88.588,-493.588,-

405.000,-

-

88.588,-

493.588,-

114.331,-

-

-

114.331,-

100.000,-

-

-

100.000,-

-

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a

b

c

d

335.000,-

-

88.588,-

423.588,-

335.000,-

-

88.588,-

423.588,-

114.331,-

-

-

114.331,-

30.000,-

-

-

30.000,-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.282.256,-

8.600,-

187.444,-

2.461.100,-

2.282.256,-8.600,-

187.444,-

2.461.100,-

391.160,-

8.600,-

139.295,-

521.855,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

520.087,-

-

27.913,-

548.000,-

520.087,-

-

27.913,-

548.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

340.000,-

-

150.931,-

490.931,-

340.000,-

-

150.931,-

490.931,-

260.000,-

-

139.295,-

399.295,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

83.600,-

8.600,-

-

75.000,-

83.600,-

8.600,-

-

75.000,-

78.400,-

8.600,-

-

69.800,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

138.569,-

-

8.600,-

147.169,-

138.569,-

-

8.600,-

147.169,-

52.760,-

-

-

52.760,-

-

-

-

-

-

-

-

-

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a

b

c

d

424.600,-

11.000,-

11.000,-

424.600,-

424.600,-

11.000,-

11.000,-

424.600,-

328.307,-

11.000,-

-

317.307,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85305

Żłobki

a

b

c

d

424.600,-

11.000,-

11.000,-

424.600,-

424.600,-

11.000,-

11.000,-

424.600,-

328.307,-

11.000,-

-

317.307,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

598.388,-

11.420,-

-

586.968,-

598.388,-

11.420,-

-

586.968,-

397.192,-

5.000,-

-

392.307,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

598.388,-

11.420,-

-

586.968,-

598.388,-

11.420,-

-

586.968,-

397.192,-

5.000,-

-

392.307,-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.641.500,-

-

4.000,-

1.645.500,-

1.641.500,-

-

4.000,-

1.645.500,-

-

-

-

-

1.540.000,-

-

-

1.540.000,-

-

-

-

-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

a

b

c

d

70.000,-

-

4.000,-

74.000,-

70.000,-

-

4.000,-

74.000,-

-

-

-

-

40.000,-

-

-

40.000,-

-

-

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

522.000,-

60.000,-

-

462.000,-

515.480,-

60.000,-

-

455.480,-

110.000,-

10.000,-

-

100.000,-

-

-

-

-

6.520,-

-

-

6.520,-

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

380.000,-

60.000,-

-

320.000,-

373.480,-

60.000,-

-

313.480,-

110.000,-

10.000,-

-

100.000,-

-

-

-

-

6.520,-

-

-

6.520,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

38.665.458,-

222.920,-

791.852,-

39.234.390,-

29.972.555,-

182.520,-

481.852,-

30.271.887,-

15.166.901,-

122.100,-

164.295,-

15.209.096,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.692.903,-

40.400,-

310.000,-

8.962.503,-

WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE     

                                                                                              a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                     

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

176.779,-

-

2.250,-

179.029,-

176.779,-

-

2.250,-

176.029,-

161.779,-

-

2.000,-

163.779,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

176.779,-

-

2.250,-

179.029,-

176.779,-

-

2.250,-

179.029,-

161.779,-

-

2.000,-

163.779,-

-

-

-

-

-

-

-

-

w tym:

zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

a

b

c

d

159.300,-

-

2.250,-

161.550,-

159.300,-

-

2.250,-

161.550,-

144.300,-

-

2.000,-

146.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

a

b

c

d

40.875,-

140,-

-

40.735,-

40.875,-

140,-

-

40.735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

a

b

c

d

36.995,-

140,-

-

36.855,-

36.995,-

140,-

-

36.855,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.993.530,-

388.566,-

288.332,-

2.893.296,-

2.982.491,-388.566,-

288.332,-

2.882.257,-

545.184,-

139.295,-

-

405.889,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a

b

c

d

1.811.772,-

231.749,-

288.332,-

1.868.355,-

1.800.733,-

231.749,-

288.332,-

1.857.316,-

29.007,-

-

1.349,-

30.356,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a

b

c

d

31.559,-

559,-

-

31.000,-

31.559,-

559,-

-

31.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

440.827,-

5.327,-

-

435.500,-

440.827,-

5.327,-

-

435.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

280.907,-

150.931,-

-

129.976,-

280.907,-

150.931,-

-

129.976,-

255.707,-

139.295,-

-

116.412,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  ŚRODOWISKA

a

b

c

d

130.650,-

-

31.222,-

161.872,-

130.650,-

-

31.222,-

161.872,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90015

Oświetlenie  ulic, placów i dróg

a

b

c

d

130.650,-

-

31.222,-

161.872,-

130.650,-

-

31.222,-

161.872,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

3.341.834,-

388.706,-

321.804,-

3.274.932,-

3.330.795,-

388.706,-

321.804,-

3.263.893,-

706.963,-

139.295,-

2.000,-

569.668,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

§ 2

 

Dokonać  zmniejszenia przychodów  o kwotę 1.461.487,- zł z uwagi na zwiększenie o powyższą kwotę dochodów budżetu miasta.

§

Nazwa

Plan przed

zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

5.156.995,-

1.461.487,-

-

3.695.508,-

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5.156.995,-

1.461.487,-

-

3.695.508,-

RAZEM PRZYCHODY

5.156.995,-

1.461.487,-

-

3.695.508,-

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych – stanowiącym załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 222/XVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004r. – w związku z wykonaniem wyższych niż zaplanowano dochodów środka specjalnego .

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

                                                          

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Suma

bilansowa

Wydatki ogółem

w tym :

Stan

funduszu

obrotowego na koniec

roku

Suma

Bilans.

Wydatki

bieżące

Wydatki inwestyc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600

TRANSPORT

I  ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

9.506,-

-

-

9.506,-

20.000,-

-

5.680,-

25.680,-

29.506,-

-

5.680,-

35.186,-

29.000,-

-

5.500,-

34.500,-

29.000,-

-

5.500,-

34.500,-

-

-

-

-

506,-

-

180,-

686,-

29.506,-

-

5.680,-

35.186,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

9.506,-

-

-

9.506,-

20.000,-

-

5.680,-

25.680,-

29.506,-

-

5.680,-

35.186,-

29.000,-

-

5.500,-

34.500,-

29.000,-

-

5.500,-

34.500,-

-

-

-

-

506,-

-

180,-

686,-

29.506,-

-

5.680,-

35.186,-

RAZEM PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

a

b

c

d

41.317,-

-

-

41.317,-

108.488,-

-

5.680,-

114.168,-

149.805,-

-

5.680,-

155.485,-

140.229,-

-

5.500,-

145.729,-

134.303,-

-

5.500,-

139.803,-

5.926,-

-

-

5.926,-

9.576,-

-

180,-

9.756,-

149.805,-

-

5.680,-

155.485,-

§ 2

                                                                           

                                                                      

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         42.330.938,-zł

-  po stronie  wydatków          43.495.693,-zł

-  po stronie przychodów         3.695.508,-zł

-  po stronie rozchodów           2.530.753,-zł

 

-  deficyt budżetu                    1.164.755,-zł

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 356/XXVIII/ 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:08.12.2004 08:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 09:13