Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

Uchwała utraciła moc.

Nowa uchwała - uchwała Nr 43/IV/2019 z dnia 24.01.2019 r.

 

  Uchwała Nr 463/L/06

    Rady Miejskiej w Lublińcu

                                                                   z dnia 25 stycznia 2006r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

 

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późń. zm.)
Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się ”Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwany dalej„regulaminem”

 

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 2.

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa
w Lublińcu, na terenie gminy  LUBLINIEC, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców.

 

§ 3.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :

1)      ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami),

2)      odbiorca  – odbiorca usług o którym mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy,

3)      osoba korzystająca z lokalu – osoba o której mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy,

4)      osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – każdy kto wystąpi z pisemnym wnioskiem o wydanie informacji o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej lub o wydanie warunków technicznych przyłączenia,

5)      przedsiębiorstwo -  przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne, o którym mowa

               w art. 2  pkt.  4  ustawy,

6)      umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa   w art. 6 ustawy,

7)      wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

8)      wodomierz lokalowy -  przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej   

          instalacji  wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

          9)  dodatkowy wodomierz   -  przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem
                głównym  służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

        10) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy o którym mowa w  art. 2 pkt 15
               ustawy,                             

 11)  okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody                                     

         i odprowadzania ścieków.

 

 

ROZDZIAŁ  II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

§ 4.

Minimalną ilość wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo
z odbiorcą.

 

§ 5.

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności :

1)  dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi
      w sposób ciągły i niezawodny,

2)  zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości  wynikającej
      z warunków technicznych przyłączenia,

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
      obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej
      i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także
      kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi
      przepisami,

5) zapewnia spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody
      w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach uzgodnionych z Burmistrzem
      Miasta Lublińca,

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych
       i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń
       powstałych z winy odbiorcy,

7)  dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu,  
      za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

8)  buduje  urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym
      z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

9)  instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza
      i zawarciu umowy,

   10)    ponosi koszty zakupu i  utrzymania wodomierza głównego,

   11)   informuje  kwartalnie w formie  ogłoszenia prasowego o jakości wody przeznaczonej   
            przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

     

§ 6.

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności :

1)      wykorzystując pobieraną wodę oraz odprowadzając ścieki w celach określonych
w umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości,

2)      użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek
cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, zwrotu ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3)      zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym
zainstalowany jest wodomierz główny,

4)      użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5)      informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków
odbiegających od warunków umowy,

6)      umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren
nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz
niniejszego regulaminu,

7)      zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

8)      informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

9)      powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach
wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

        10) udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu
                nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem
                armatury wodociągowej.

 

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I TRYB ZAWIERANIA
 UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 

§ 7.

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających
z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

 

§ 8.

1.   Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez         
       niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym
       do nieruchomości.

2.   Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym

stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 

    § 9.

1.  Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasady usuwania
      ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
    za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona  do posiadanych
    przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.  Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

 

     § 10.

1.   Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub 

 zarządcy budynku wielolokalowego.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera :

         1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do
              zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną
              własnoręcznym podpisem,

         2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali
             o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa
             dodatkowych opłat.

3.  Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku
        wielolokalowym za wodomierzem głównym z wykazem wodomierzy lokalowych
        obejmujących ich dane techniczne ( typ, numer fabryczny ) z zaznaczeniem które lokale
        dany wodomierz obsługuje.

4.  W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest 
        zobowiązane wydać informację techniczną  określającą wymagania  jakie ma spełniać
        wodociągowa instalacja wewnętrzna w budynku wielolokalowym.

 

  § 11.

1.     Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2.   Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do
        umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3.  Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do               
         korespondencji.

 

 § 12.

1.   Umowa zawarta na czas nieokreślony, może być rozwiązana przez każdą ze stron za
        uprzednim  trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie,
        przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania

  listem poleconym.

2.  Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za    
        uprzednim  jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie,    
        przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa, lub
        przesłania listem poleconym.

3.    Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4.  Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości
        strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.

 

      § 13.

Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

SPOSÓB  ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I  STAWKI

OPŁAT  USTALONE  W  TARYFACH

 

§ 14.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek  opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

§ 15.

1.    Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach
       wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierzy
       zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych z uwzględnieniem różnicy 
       wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych   
       wodomierzy przy punktach czerpalnych.

 

§ 16.

1.    Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2.  W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako
       równą ilości dostarczonej wody

3.    W przypadku gdy odbiorca usług  nie korzysta z dostawy wody z sieci przedsiębiorstwa,

       a odprowadza ścieki do kanalizacji, ilość ścieków określa się na podstawie odczytu            
       przyrządów pomiarowych zaakceptowanych przez przedsiębiorstwo, lub nalicza się na    
       podstawie aktualnych tabel określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
       w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla różnych grup odbiorców.

 

§ 17.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza  zainstalowanego na koszt odbiorcy.

 

§ 18.

1. Strony ustalają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki nie dotrzymania terminu 
     zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku 
    uregulowania należności.

 

§ 19.

Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

WARUNKI  PRZYŁĄCZANIA  DO SIECI ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNE WYKONANEGO   PRZYŁĄCZA

 

§ 20.

1.  Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na
       pisemny  wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.  Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do
       posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze 
       uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4.   Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego
       przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki
       techniczne.

5.    Zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo określa umowa.

 

 

 

§ 21.

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, która ma być przyłączona do sieci.

 

§ 22.

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
       i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

       1)  oznaczenie wnioskodawcy,

       2)  określenie :

              a)  rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

              b)  charakterystyki zużycia wody,

              c)   rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości
                    odprowadzanych ścieków,

              d)   przeznaczenia wody,

        3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie
              dostarczana woda,

        4)   proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2.  Do wniosku, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci
       powinna załączyć :

       1)  dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, której 
              wniosek dotyczy,

       2)  mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1
              względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych  obiektów
              i urządzeń uzbrojenia terenu z naniesioną propozycją trasy przyłącza.

 

§ 23.

1.  Przedsiębiorstwo przekazuje wnioskodawcy warunki przyłączenia w terminie nie
        dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych 
        przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu .

2.    Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

3.    Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności :

       1)   miejsce i sposób przyłączenia  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami
              odbiorcy,

       2)  gwarantowaną  ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków ustalaną na 
              podstawie wyliczeń zawartych w projekcie technicznym lub zgodnym z normatywem 
             dla danej grupy odbiorców,

       3)   wymagania dotyczące:

              a)   miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

              b)   miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

              c)   jakości odprowadzanych ścieków.

4.    Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze

       uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

 

§ 24.

Przedsiębiorstwo dokonuje uzgodnienia dokumentacji w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia biorąc pod uwagę spełnienie wymogów określonych w przepisach Prawa budowlanego.

                                                                      § 25.

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało
       wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

2.    Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada
         technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 26. 

 

                                                                      § 26.

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia. 

 

                

ROZDZIAŁ  VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE  MOŻLIWOŚCI  DOSTĘPU 
DO USŁUG WODOCIĄGOWO
-KANALIZACYJNYCH

 

§ 27.

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług :

1)   w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu :

      a)    studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

      b)    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

      c)    niniejszy regulamin.

2)   w przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

      a)   wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

      b)   niniejszy regulamin.

           

ROZDZIAŁ  VII

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 

 

§ 28.

1.   Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących

      występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii
      urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez
       uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki
       stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające
       świadczenia usług, w szczególności gdy:

     1)    z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę
              lub odprowadzania ścieków,

      2)   dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
             środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno – 
      remontowych przedsiębiorstwo powiadamia  odbiorców najpóźniej na dwa dni przed jej
      planowanym terminem.

4.  Jeżeli planowana przerwa ma trwać dłużej niż 12 godzin, należy o tym zawiadomić
       odbiorców co najmniej 7 dni wcześniej. W takim przypadku przedsiębiorstwo
       zobowiązane jest  zapewnić zastępczy punkt poboru wody informując o jego lokalizacji.

 

 

ROZDZIAŁ  VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI  DOTYCZĄCYCH  W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
 I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§ 29.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu :

1)   12 godzin  -  na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia    
         przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2)     7 dni  - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1 .

 

§ 30.

1.  Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych
      usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez
      zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa lub listem poleconym.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie
      załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty  jej wpływu. Termin ten może ulec
      przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania
      wyjaśniającego.

 

 

ROZDZIAŁ  IX

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 31.

Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

§ 32.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

 

§ 33.

1.      Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

2.      Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

 

 

 

.

 

 

 

ROZDZIAŁ  X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

 

 

§ 35.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

 

§ 36.

Traci moc Uchwała Nr 411/XL/VIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lublińca.

 

§ 37.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2012 10:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż