wersja do wydruku Jolanta Bryś 29.06.2012 08:29

ZARZĄDZENIE NR 111/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia ...

 ZARZĄDZENIE NR 111/2012

    BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

      Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU.

 

zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r.           w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonym zarządzeniem,           o którym mowa w tytule, z uwzględnieniem zmian, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W ROZDZIALE III Struktura organizacyjna Urzędu:

 

1)      w § 12 w ust. 1 skreśla się pkt 4 oraz pkt 7;

2)      w § 12 w ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie następujące: „Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej,”;

3)      w § 12 w ust. 2 pkt 2 po lit. b dodaje się lit. c o brzmieniu następującym: „c. Referat Kadr”.

 

2.       W ROZDZIALE IV Zakresy działania komórek organizacyjnych:

 

1)     skreśla się § 21 oraz § 23;

2)     w § 22 dotychczasową treść: w zakresie Referatu ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej zastępuje się treścią następującą: „w zakresie Zespołu ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej”;

3)     w § 23 po zakresie Zespołu Informatyki dodaje się zakres Referatu Kadr w brzmieniu następującym:

 

w zakresie Referatu Kadr:

 

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 3. przygotowywanie projektów indywidualnych aktów kadrowych dla pracowników Urzędu,          a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 4. koordynowanie oceny pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 5. prowadzenie i koordynowanie naboru pracowników Urzędu, a także innych osób,                  dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 6. na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym               jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 7. prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,
 8. koordynowanie praktyk studenckich i szkolnych oraz stażów odbywanych w Urzędzie,
 9. obsługa programu kadrowego, a w szczególności wprowadzanie i aktualizowanie danych,
 10. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, a także innych aktów wewnętrznych polityki kadrowej Urzędu w szczególności z zakresu naboru pracowników, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji oraz nagradzania pracowników,
 11. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz kontrola tych zwolnień na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa,
 12. prowadzenie rejestru oświadczeń o działalności gospodarczej pracowników Urzędu, przygotowywanie sprawozdań z zakresu kadr.”.

 

 

§ 2

 

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

1)       Ilekroć w dotychczasowych dokumentach, a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, upoważnieniach, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, widnieje Zespół ds. Kadr należy przez to rozumieć Referat Kadr.

2)       Ilekroć w dotychczasowych dokumentach, a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, upoważnieniach, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, widnieje Referat ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej należy przez to rozumieć Zespół                ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej.

3)       Ilekroć w dotychczasowych dokumentach, a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, upoważnieniach, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, widnieje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Rewitalizacji Miasta należy przez                 to rozumieć Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, powołanego odrębnym zarządzeniem.

4)       W związku z niniejszą zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, do dnia 31 sierpnia 2012 r., osoby odpowiedzialne zobowiązane są do dokonania zmian w obowiązujących dokumentach, a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, upoważnieniach albo do przedłożenia właściwym osobom odpowiednich projektów zmian lub nowych aktów.

5)       Osoba zatrudniona dotychczas na stanowisku Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i Rewitalizacji Miasta przekaże sprawy związane z rewitalizacją Miasta Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju najpóźniej do dnia 31 lipca 2012 r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 111/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2012 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż