ZARZĄDZENIE  NR  169 /04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  29 PAŹDZIERNIKA  2004  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )  z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 339/XXVI /04  z dnia  28 pażdziernika 2004 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.  oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.

1. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

2.997.243,-

3.713,-

-

2.993.530,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne

444.540,-

3.713,-

-

440.827,-

2010

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

444.540,-

3.713,-

-

440.827,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  ZLECONE

3.345.547,-

3.713,-

-

3.341.834,-

2.W Zał.Nr.3 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między                       jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

841.029,-

-

100.000,-

941.029,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

41.029,-

-

100.000,-

141.029,-

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

41.029,-

-

100.000,-

141.029,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

866.371,-

-

100.000,-

966.371,-

3. W Zał. Nr 5, 9  – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.635.865,-

-

60.000,-

1.695.865,-

60016

Drogi publiczne gminne

1.393.250,-

-

60.000,-

1.453.250,-

4270

Zakup  usług remontowych

319.876,-

-

30.000,-

349.876,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

943.250,-

-

30.000,-

973.250,-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.023.147,-

5.000,-

21.600,-

5.039.747,-

75023

Urzędy gmin

4.378.618,-

5.000,-

21.600,-

4.395.218,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

117.700,-

-

2.379,-

120.079,-

4300

Zakup usług pozostałych

273.300,-

-

10.721,-

284.021,-

4430

Różne opłaty i składki

22.500,-

5.000,-

-

17.500,-

1

2

3

4

5

6

7

8

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

95.500,-

-

8.500,-

104.000,-

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

900.000,-

1.000,-

1.000,-

900.000,-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

900.000,-

1.000,-

1.000,-

900.000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,-

1.000,-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

59.000,-

-

1.000,-

60.000,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.007.258,-,-

103.900,-

27.300,-

4.930.658,-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

182.000,-

17.200,-

-

164.800,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

182.000,-

17.200,-

-

164.800,-

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

125.000,-

9.000,-

-

116.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

124.000,-

9.000,-

-

115.000,-

90095

Pozostała działalność

3.625.758,-

77.700,-

27.300,-

3.575.358,-

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

4.500,-

-

1.100,-

5.600,-

4270

Zakup usług remontowych

422.430,-

47.700,-

-

374.730,-

4300

Zakup usług pozostałych

217.400,-

-

26.200,-

243.600,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.946.428,-

30.000,-

-

2.916.428,-

921

KULTURA  I  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.641.500,-

500,-

500,-

1.641.500,-

92195

Pozostała działalność

71.500,-

500,-

500,-

71.500,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,-

500,-

-

4.500,-

4430

Różne opłaty i składki

-

-

500,-

500,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

38.665.458-

110.400,-

110.400,-

38.665.458-

4. W Zał. Nr 6 i 11 – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

2.997.243,-

3.713,-

-

2.993.530,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

444.540,-

3.713,-

-

440.827,-

3110

Świadczenia społeczne

418.240,-

3.713,-

-

414.527,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

3.345.547,-

3.713,-

-

3.341.834,-

5. W Zał. Nr 8 i 9 – wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między                 jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

841.029,-

-

100.000,-

941.029,-

60013

 Drogi publiczne wojewódzkie

41.029,-

-

100.000,-

141.029,-

4270

Zakup  usług remontowych

17.443,-

           -

100.000,-

117.443,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

866.371,-

-

100.000,-

966.371,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po  stronie  dochodów       40.367.421,-zł

-  po stronie  wydatków         42.993.663,-zł

-  deficyt  budżetu                  2.626.242,-zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 169 /04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:05.11.2004 13:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:30