ZARZĄDZENIE  NR   58/2012

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  21  MARCA  2012 ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2012 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

1.       realizowanych w ramach zadań własnych  z tytułu przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty
19.000,00 zł na :

  • stypendia sportowe (rozdz. 92605), w kwocie 7.000,00 zł,
  • dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz. 92605), w kwocie
    10.000,00 zł,
  • wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 (rozdz. 80104), w kwocie
    2.000,00 zł,

2.       realizowanych w ramach zadań zleconych  z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków  na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.51.1.2012 z dnia 8 marca 2012r. o kwotę 15.000,00 zł (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:

-         po stronie dochodów                     67.050.303,00 zł

-         po stronie  wydatków                     70.565.329,00 zł

-         deficyt budżetu                               3.515.026,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:30.03.2012 13:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:10.04.2012 14:13