wersja do wydruku Jolanta Bryś 05.03.2012 13:42

ZARZĄDZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 lutego 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu ...

                                                  ZARZĄDZENIE NR 40/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 29 lutego 2012 ROKU.

zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r.           w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonym zarządzeniem,           o którym mowa w tytule, z uwzględnieniem zmian, wprowadza się następujące zmiany:

1.       W ROZDZIALE III Struktura organizacyjna Urzędu:

§ 12, pkt 1.6) otrzymuje brzmienie następujące:

„6) Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej,”.

2.       W ROZDZIALE IV Zakresy działania komórek organizacyjnych:

§ 25a otrzymuje brzmienie następujące:

㤠25a

           

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej

Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

1.       prowadzenie spraw związanych z audytem wewnętrznym, a w szczególności:

           

a) sporządzanie rocznego planu audytu,

b)  przeprowadzanie audytów wynikających z rocznego planu audytu lub poza planem,

c) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

d) wykonywanie czynności doradczych,
e) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,

f) sporządzanie dokumentacji audytów;

2.       prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą, a w szczególności:

a) opracowywanie planów kontroli,

b) przeprowadzanie kontroli doraźnych lub zaplanowanych,

c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli,

d) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

            e) przechowywanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych”.

§ 2

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1)       Ilekroć w dotychczasowych dokumentach, a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, upoważnieniach, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, widnieją Zespół Kontroli lub Pełnomocnik ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej należy przez to rozumieć Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej.

2)       W związku z niniejszą zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, do dnia 30 marca 2012 r., osoby odpowiedzialne zobowiązane są do dokonania zmian w obowiązujących dokumentach, a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, upoważnieniach albo do przedłożenia właściwym osobom odpowiednich projektów zmian lub nowych aktów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 lutego 2012r. zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2012 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż