ZARZĄDZENIE  NR  31/2012

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  13 LUTEGO  2012 ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2012 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

1.       realizowanych w ramach zadań własnych  z tytułu :

-         przeznaczenia z rezerwy  celowej na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych (rozdz. 75818) kwoty 22.765,50 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 nauczycieli w Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu (rozdz. 80110),

-         przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75818) kwoty 6.000,00 zł na wydatki bieżące (rozdz. 75421),

2.       realizowanych w ramach zadań zleconych  z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków  na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.311113.3.2012 z dnia 31 stycznia 2012r. o kwotę 6.400,00 zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r

3.       realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  z tytułu :

-         zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie Aneksu Nr 6 z dnia 25 stycznia 2012r.
do porozumienia zawartego z Powiatem Lublinieckim o kwotę  5.000,00 zł
(rozdz.92116) do łącznej kwoty 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej,

-         zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie porozumienia Nr 68/II/2012 z dnia 10 lutego 2012r. zawartego z Gminą Boronów o kwotę  1.300,00 zł (rozdz.85154) z przeznaczeniem na świadczenie usług w Punkcie Konsultacyjnym w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków ich rodzin i ofiar przemocy domowej w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom Gminy Boronów.

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:

-         po stronie dochodów                     66.867.903,00 zł

-         po stronie  wydatków                     70.382.929,00 zł

-         deficyt budżetu                               3.515.026,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:17.02.2012 13:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:02.04.2012 12:05