UCHWAŁA  NR  339 / XXVI /  04

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  28 PAŻDZIERNIKA  2004  ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2004r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r :

1. w ramach zadań zleconych tytułu zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-799/1/2004 z dnia 6 pażdziernika 2004r środków dotacji celowej na zadania  zlecone  (rozdz.85214) o kwotę  3.713,-zł . Powyższe zmniejszenie ma na celu dostosowanie planu dotacji do faktycznie poniesionych wydatków,

2. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 15 października 2004r. do porozumienia z dnia 1 lipca 2003r. zawartego z Powiatem Lublinieckim , środków dotacji celowej o kwotę 100.000,- zł ( rozdz.60013) przeznaczonych na letnie i zimowe utrzymanie dróg      wojewódzkich, 

3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :  

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC SPOŁECZNA

2.997.243,-

3.713,-

-

2.993.530,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

444.540,-

3.713,-

-

440.827,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

3.345.547,-

3.713,-

-

3.341.834,-

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT

I  ŁĄCZNOŚĆ

841.029,-

-

100.000,-

941.029,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

41.029,-

-

100.000,-

141.029,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

866.371,-

-

100.000,-

966.371,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

­Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia   i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚC

a

b

c

d

1.635.865,-

-

60.000,-

1.695.865,-

622.615,-

-

30.000,-

652.615,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.013.250,-

-

30.000,-

1.043.250,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

1.393.250,-

-

60.000,-

1.453.250,-

450.000,-

-

30.000,-

480.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

943.250,-

-

30.000,-

973.250,-

750

Administracja publiczna

a

b

c

d

5.023.147,-

-

16.600,-

5.039.747,-

4.758.547,-

-

8.100,-

4.766.647,-

3.794.382,-

-

-

3.794.382,-

-

-

-

-

264.600,-

-

8.500,-

273.100,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.378.618,-

-

16.600,-

4.395.218,-

4.133.118,-

-

8.100,-

4.141.218,-

3.443.300,-

-

               -             

3.443.300,-

-

-

-

-

245.500,-

-

8.500,-

254.000,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA  ŚRODOWISKA

a

b

c

d

5.007.258,-

102.800,-

26.200,-

4.930.658,-

1.683.630,-

72.800,-

26.200,-

1.637.030,-

-

-

-

-

 300.000,-

-

-

300.000,-

3.323.628,-

30.000,-

-

3.293.628,-

90003

Oczyszczanie

miast  i wsi

a

b

c

d

182.000,-

17.200,-

-

164.800,-

182.000,-

17.200,-

-

164.800,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

90004

Utrzymanie zieleni         

 w miastach

 i gminach

a

b

c

d

125.000,-

9.000,-

-

116.000,-

125.000,-

9.000,-

-

116.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.625.758,-

76.600,-

26.200,-

3.575.358,-

671.330,-

46.600,-

26.200,-650.930,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.954.428,-

30.000,-

-

2.924.428,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

38.665.458,-

102.800,-

102.800,-

38.665.458,-

29.981.055,-

72.800,-

64.300,-

29.972.555,-

15.166.901,-

-

-

15.166.901,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.684.403,-

30.000,-

38.500,-

8.692.903,-

WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE      

                                                                                              a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                     

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.997.243,-

3.713,-

-

2.993.530,-

2.986.204,-

3.713,-

-

2.982.491,-

545.184,-

-

-

545.184,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

444.540,-

3.713,-

-

440.827,-

444.540,-

3.713,-

-

440.827,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

3.345.547,-

3.713,-

-

3.341.834,-

3.334.508,-

3.713,-

-

3.330.795,-

706.963,-

-

-

706.963,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b -  zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

 

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

841.029,-

-

100.000,-

941.029,-

141.029,-

-

100.000,-

241.029,-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

-

-

700.000,-

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

a

b

c

d

41.029,-

-

100.000,-

141.029,-

41.029,-

-

100.000,-

141.029,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

866.371,-

-

100.000,-

966.371,-

166.371,-

-

100.000,-

266.371,-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

-

-

700.000,-

                                                           

§ 2

                                                                                                                                                   

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         40.367.421,-zł

-  po stronie  wydatków          42.993.663,-zł

 

-  deficyt budżetu                    2.626.242,-zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 339 / XXVI / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2004 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.11.2004 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 08:49