ZARZĄDZENIE  NR  159/04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  30 WRZEŚNIA  2004  ROKU

w sprawie:  zmiany projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego

                   Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na  2004 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.       – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ),  z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Ustalam zmiany do projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska              i Gospodarki Wodnej na 2004r, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA
NR 159/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA
2004 ROKU

PROJEKT ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

DZIAŁ       900        GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ.   90011     Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

Szczegółowy opis

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Stan funduszu na początek roku

32.320,-

-

-

32.320,-

II

Przychody funduszu

133.500,-

-

27.800,-

161.300,-

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.500,-

-

-

1.500,-

Kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska oraz za usuwanie drzew                       i krzewów bez zezwolenia

0690

Wpływy z różnych opłat

130.000,-

-

-

130.000,-

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usuwanie drzew               i krzewów oraz składowanie                    i magazynowanie odpadów

0920

Pozostałe odsetki

2.000,-

-

-

2.000,-

Odsetki od środków na rachunku bankowym

2440

Dotacje otrzymane     z funduszy celowych na realizacją zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

-

-

27.800,-

27.800,-

Dotacja z WFOŚiGW              w Katowicach na dofinansowanie zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych

III

Suma
bilansowa  I+II

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

1

2

3

4

5

6

7

8

IV

Wydatki funduszu

165.500,-

-

27.800,-

193.300,-

4210

Zakup materiałów          i wyposażenia

8.000,-

-

3.300,-

11.300,-

Zakup: materiałów                       i publikacji związanych

z edukacją ekologiczną, worków na śmieci,

oprogramowania, nagród na konkursy ekologiczne oraz zakup w kwocie 3.300,-zł oprogramowania systemu REMAS

4300

Zakup usług pozostałych

106.550,-

-

18.420,-

124.970,-

- przegląd drzew        1.350,-

- wykonanie

  i montaż budek

  lęgowych                  2.000,-

- likwidacja dzikich

  wysypisk                18.000,-

- system selektywnej

  zbiórki odpadów     23.000,-

- gminny program

  unieszkodliwiania

  azbestu                  12.000,-

- ochrona

  kasztanowców         1.200,-

- zakładanie nowych

  zieleńców               29.000,-

- opracowanie

  programów

  i dokumentacji        20.000,-

- opracowanie

  programu

  ochrony

  środowiska dla

  Gminy Lubliniec     13.420,-

- wdrożenie

  systemu REMAS     5.000,-

6110

Wydatki inwestycyjne  funduszy celowych

50.950,-

-

-

50.950,-

- ubezpieczenie

  dna i skarp rowu

  K-34 na długości

  ok. 60 m                 13.500,-

- modernizacja

  rowu K-IV/3 pow.              

  ul. Partyzantów      13.500,-

- modernizacja

  rowu K-IV/5/2 na

  odcinku długości

  60 m                       13.000,-

- inne zadania

  dotyczące

  zabezpieczenia

  p.powodziowego    10.950,-

6120

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

-

-

6.080,-

6.080,-

Zakup sprzętu informatycznego wraz

z oprogramowaniem

V

Stan funduszu na koniec roku

320,-

-

-

320,-

VI

Suma bilansowa

IV + V

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 159/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.10.2004 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:34