ZARZĄDZENIE  NR  156/04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  30 WRZEŚNIA  2004  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2004 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )          z a r z ą d z a,  co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r. w ramach zadań własnych       z   tytułu  zwiększenia   decyzją  Wojewody   Śląskiego Nr FB.I.3011-769a/2004 z dnia 21 września  2004r. dotacji    celowej   ( rozdz. 80113 ) o kwotę 1.020,-zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień.

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

801

OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

800.217,-

-

1.020,-

801.237,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

-

1.020,-

1.020,-

RAZEM DOCHODY  NA ZADANIA  WŁASNE

36.038.196,-

-

1.020,-

36.039.216,-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-       plan przed zmianą

b-       zmniejszenia

c-       zwiększenia

d-       plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

z tego:

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA                   I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.018.924,-

-

1.020,-

15.019.944,-

12.827.519,-

-

1.020,-

12.828.539,-

10.031.529,-

-

-

10.031.529,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.191.405,-

-

-

2.191.405,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

a

b

c

d

62.000,-

-

1.020,-

63.020,-

62.000,-

-

1.020,-

63.020,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

38.664.438,-

-

1.020,-

38.665.458,-

29.980.035,-

-

1.020,-

29.981.055,-

15.166.901,-

-

-

15.166.901,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.684.403,-

-

-

8.684.403,-

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po stronie dochodów     40.271.134,-zł

-  po stronie  wydatków     42.897.376,-zł

-  deficyt budżetu                2.626.242,-zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 156/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.10.2004 10:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:36