UMOWA UŻYCZENIA

 

zawarta w dniu 15.04.03 pomiędzy Gminą Lubiniec reprezentowaną przez Burmistrza mgr Józefa Kazika

zwanym w dalszej treści umowy „użyczającym”

a Szkołą Podstawową nr 1 w Lublińcu przy ul. Sądowej 9

w imieniu którego działa:

Pani mgr inż. Blanka Bulik – Dyrektor

Zwanym w dalszej części umowy „biorącym”

 

 

§ 1

 

1/ Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu nieruchomość położoną w 
    Lublińcu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

            nr 801/320                                   o pow. 0,3816 ha                               KW 36 905

            nr 802/318                                   o pow. 0,0585 ha                               KW 36 901

            nr 804/316                                   o pow. 0,1251 ha                               KW 36 901

            nr 1179/320                                 o pow. 0,0059 ha                               KW 36 905

            nr 1157/311                                 o pow. 0,4280 ha                               KW 36 904

            nr 1158/315                                 o pow. 0,1845 ha                               KW 36 904

            nr 1159/311                                 o pow. 0,1535 ha                               KW 36 904

            nr 1161/315                                 o pow. 0,2281 ha                               KW 36 904

            nr 1178/319                                 o pow. 0,4874 ha                               KW 36 905

            nr 1180/325                                 o pow. 0,1775 ha                               KW 36 905

            nr 1187/317                                 o pow. 0,1990 ha                               KW 36 901

           

o łącznej pow. 2, 4291 ha z km 6 obręb Lubliniec zabudowane budynkiem szkoły (tzw. „białej”)

oraz nieruchomości nr:

            nr 612/315                                   o pow. 0,2651 ha                               KW 36 902

            nr 737/313                                   o pow. 0,0272 ha                               KW 44 118

o pow. 0,2923 ha z km 6 obręb Lubliniec zabudowane budynkiem szkoły (tzw. „czerwonej”).

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość zapisany jest jako oświata, wychowanie, sport, kultura. Zespół szkół podstawowych, 2 przedszkola, hala sportowa i międzyszkolne boisko sportowe, harcówka.

2/  Przedmiot użyczenia nie będzie obejmował części nieruchomości, która jest przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych użyczającego.

 

§ 2

 

Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

§ 3

 

Biorący oświadcza, że jest w posiadaniu przedmiotu użyczenia określonego w § 1 niniejszej umowy.

§ 4

 

W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Biorący zobowiązuje się do zwrotu wziętej w użyczenie nieruchomości w stanie niepogorszonym.

 

§ 5

 

Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem tj. na cele statutowe jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 1 z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sądowej 9.

 

§ 6

 

Biorący może powierzyć przedmiot umowy lub jego część osobie trzeciej w formie przewidzianej prawem za uprzednią zgodą użyczającego.

 

§ 7

 

Ewentualne naprawy, remonty w czasie trwania umowy przeprowadzi Biorący na własny koszt.

§ 8

 

Wszelkie koszty związane z korzystaniem z przedmiotu użyczenia poniesie Biorący.

 

 

§ 9

 

W sprawach nienormowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 10

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Mienie
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sądowa 9
Informację opublikował:Barbara Gałązka
Data publikacji:08.07.2003 09:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Gałązka
Data aktualizacji:08.07.2003 09:35