ZARZĄDZENIE  NR 137/04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  31  SIERPNIA  2004  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )  z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 320 / XXIV / 04  z dnia  31 sierpnia 2004r.  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.  oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

49.769,-

-

44.655,-

94.424,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

-

-

44.655,-

44.655,-

2030

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

-

44.655,-

44.655,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

-

1.000,-

1.000,-

92195

Pozostała działalność

-

-

1000,-

1.000,-

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

-

-

1.000,-

1.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

35.964.609,-

-

45.655,-

36.010.264,-

2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

1

2

3

4

5

6

7

8

90015

Oświetlenie ulic, placów

I  dróg

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

2010

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  ZLECONE

3.259.390,-

-

18.366,-

3.277.756,-

4. W Zał. Nr 5, 9, 10, 11 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

15.320.792,-

20.028,-

48.698,-

15.349.462,-

80104

Przedszkola

3.474.165-

20.028,-

20.028,-

3.474.165,-

4040      

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

166.000,-

20.028,-

-

145.972,,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93.700,-

-

20.028,-

113.728,-

80195

Pozostała działalność

3.004.185,-

-

28.670,-

3.032.855,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.492.735,-

-

28.670,-

2.521.405,-

852

POMOC SPOŁECZNA

2.212.169,-

-

44.655,-

2.256.824,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

450.000,-

-

44.655,-

494.655,-

3110

Świadczenia społeczne

450.000,-

-

44.655,-

494.655,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.958.228,-

28.670,-

-

4.929.558,-

90095

Pozostała działalność

3.576.728,-

28.670,-

-

3.548.058,-

4270

Zakup usług remontowych

451.100,-

28.670,-

-

422.430,-

921

KULTURA  I  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.638.000,-

-

1.000,-

1.639.000,-

1

2

3

4

5

6

7

8

92195

Pozostała działalność

68.000,-

-

1.000,-

69.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

65.000,-

-

1..000,-

66.000,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

38.513.151,-

48.698,-

94.353,-

38.558.806,-

5. W Zał. Nr 6 i 9 – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

90015

Oświetlenie ulic, placów

i dróg

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

4260

Zakup energii

110.022,-

-

17.612,-

127.634,-

4270      

Zakup usług remontowych

2.262,-,-

-

754,-

3.016,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

3.259.390,-

-

18.366,-

3.277.756,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po  stronie  dochodów      40.174.391,-zł

-  po stronie  wydatków        42.722.933,-zł

-  deficyt  budżetu                  2.548.542,-zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 137/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2004 R w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:01.10.2004 13:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:48