Uchwała   Nr 336/XXV/04

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 września 2004r.

 

 

w sprawie : zmiany Statutu Miasta Lublińca

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1

W "Wykazie jednostek organizacyjnych miasta" stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały Nr 185/XIV/03  Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca  wprowadza się następujące zmiany:

-      w pkt 11 wyrazy  „ul. Powstańców 48” zastępuje się „ul. Droniowicka 27” 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 336/XXV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2004r. w sprawie : zmiany Statutu Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:01.10.2004 11:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 08:47