Lubliniec, dnia 06.12.2011r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn.zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony, który został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.12.2011r.     

1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych z 17 pojemników 1100l, 1 kontenera 6,5m3, 4 kontenerów KP10 m3 z posesji, targowiska miejskiego i cmentarzy w Lublińcu.

2.  Termin realizacji :

      Wykonania usługi ustala się w terminie  01.01.2012r. -  31.12.2014r.

3.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-         cena oferty                                               -    100%.

                                     

4.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

     Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 12.01.2012r.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

7.    Termin składania ofert.

7.1. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  14.12. 2011r.  do godz. 950. 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

7.2  Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na usuwanie odpadów.”     

                                

8.     Otwarcie ofert.

8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.12.2011r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

8.2.  Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 8.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

8.4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl.

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

8.5. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl pod ZGKLiC, e-mailem : zgklic@wp.pl, fax-em, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:06.12.2011 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:07.12.2011 14:50