UCHWAŁA  NR  331 / XXV  /04

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA   28   WRZEŚNIA   2004  ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2004r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy    z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591              z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r.:

1. w ramach zadań własnych z tytułu:

   - zwiększenia decyzją  Wojewody Śląskiego Nr FB. I.3011-727/2004  z   dnia  6  września 2004r. środków    dotacji    celowej    na    zadania    własne  ( rozdz. 85214 )   o    kwotę     25.432,-zł, z przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

   -  zwiększenia  na  podstawie    umowy      Nr 787/KL/2004   zawartej     w    dniu     09.07.2004r. z  Województwem  Śląskim,  środków w kwocie 1.500,-zł ( rozdz. 92195 ) z przeznaczeniem na  realizację  zadania z dziedziny   kultury p.n. „XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Świąteczną   Kartkę Bożonarodzeniową” realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,  

    - zwiększenia    na   podstawie   umowy     Nr 788/KL/2004    zawartej    w    dniu    09.07.2004r.  z  Województwem  Śląskim, środków w kwocie 1.000,-zł ( rozdz. 92195 ) z  przeznaczeniem na  realizację  zadania  z  dziedziny  kultury p.n. „XIV Ogólnopolski  Festiwal  Piosenki Turystycznej  "CHLAPA” realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,

2. w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia  decyzją  Wojewody  Śląskiego Nr FB.I.3011 –     731/2004  z dnia 2 września 2004r. środków dotacji  celowej na zadania zlecone ( rozdz. 85212 )     o   kwotę  67.791,-zł   z   przeznaczeniem   na   realizację   zadań  wynikających z art. 51 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC  SPOŁECZNA

94.424,-

-

25.432,-

119.856,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

44.655,-

-

25.432,-

70.087,-

921

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

1.000,-

-

2.500,-

3.500,-

92195

Pozostała działalność

1.000,-

-

2.500,-

3.500,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

36.010.264,-

-

27.932,-

36.038.196,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC  SPOŁECZNA

2.929.452,-

-

67.791,-

2.997.243,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1.743.981,-

-

67.791,-

1.811.772,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

3.277.756,-

-

67.791,-

3.345.547,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT 

I  ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

1.305.865,-

-

330.000,-

1.635.865,-

622.615,-

-

-

622.615,-

-

-

-

-

-

-

-

-

683.250,-

-

330.000,-

1.013.250,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

172.615,-

-

70.000,-

242.615,-

172.615,-

-

-

172.615,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.000,-

70.000,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

1.133.250,-

-

260.000,-

1.393.250,-

450.000,-

-

-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

683.250,-

-

260.000,-

943.250,-

750

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

a

b

c

d

5.023.147,-

3.000,-

3.000,-

5.023.147,-

4.755.547,-

-

3.000,-

4.758.547,-

3.794.382,-

-

-

3.794.382,-

-

-

-

-

267.600,-

3.000,-

-

264.600,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.378.618,-

3.000,-

3.000,-

4.378.618,-

4.130.118,-

-

3.000,-

4.133.118,-

3.443.300,-

-

-

3.443.300,-

-

-

-

-

248.500,-

3.000,-

-

245.500,-

801

OŚWIATA                 I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.349.462,-

366.943,-

36.405,-

15.018.924,-

12.828.057,-

36.943,-

36.405,-

12.827.519,-

10.068.472,-

36.943,-

-

10.031.529,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.521.405,-

330.000,-

-

2.191.405,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.779.100,-

16.944,-

12.513,-

4.774.669,-

4.779.100,-

16.944,-

12.513,-

4.774.669,-

4.100.000,-

16.944,-

-

4.083.056,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.299.322,-

12.107,-

16.000,-

3.303.215,-

3.299.322,-

12.107,-

16.000,-

3.303.215,-

2.870.000,-

12.107,-

-

2.857.893,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

a

b

c

d

640.000,-

2.705,-

2.705,-

640.000,-

640.000,-

2.705,-

2.705,-

640.000,-

540.000,-

2.705,-

-

537.295,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a

b

c

d

63.600,-

5.187,-

5.187,-

63.600,-

63.600,-

5.187,-

5.187,-

63.600,-

28.500,-

5.187,-

-

23.313,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.032.855,-

330.000,-

-

2.702.855,-

511.450,-

-

-

511.450,-

-

-

-

-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.521.405,-

330.000,-

-

2.191.405,-

852

POMOC  SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.256.824,-

13.670,-

39.102,-

2.282.256,-

2.256.824,-

13.670,-

39.102,-

2.282.256,-

402.760,-

13.670,-

2.070,-

391.160,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

494.655,-

-

25.432,-

520.087,-

494.655,-

-

25.432,-

520.087,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

340.000,-

2.000,-

2.000,-

340.000,-

340.000,-

2.000,-

2.000,-

340.000,-

260.000,-

2.000,-

2.000,-

260.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

95.200,-

11.600,-

-

83.600,-

95.200,-

11.600,-

-

83.600,-

             90.000,-

11.600,-

                           -

78.400,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

126.969,-

70,-

11.670,-

138.569,-

126.969,-

70,-

11.670,-

138.569,-

52.760,-

70,-

70,-

52.760,-

-

-

-

-

-

-

-

-

853

POZOSTAŁE  ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a

b

c

d

424.600,-

1.693,-

1.693,-

424.600,-

424.600,-

1.693,-

1.693,-

424.600,-

330.000,-

1.693,-

-

328.307,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85305

Żłobki

a

b

c

d

424.600,-

1.693,-

1.693,-

424.600,-

424.600,-

1.693,-

1.693,-

424.600,-

330.000,-

1.693,-

-

328.307,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

597.850,-

2.808,-

3.346,-

598.388,-

597.850,-

2.808,-

3.346,-

598.388,-

400.000,-

2.808,-

-

397.192,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

597.850,-

2.808,-

3.346,-

598.388,-

597.850,-

2.808,-

3.346,-

598.388,-

400.000,-

2.808,-

-

397.192,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA  KOMUNALNA

I  OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.929.558,-

5.300,-

83.000,-

5.007.258,-

1.678.330,-

-

5.300,-

1.683.630,-

-

-

-

-

300.000,-

-

-

300.000,-

3.251.228,-

5.300,-

77.700,-

3.323.628,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a

b

c

d

774.500,-

5.300,-

5.300,-

774.500,-

700.000,-

-

5.300,-

705.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.500,-

5.300,-

-

69.200,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.548.058,-

-

77.700,-

3.625.758,-

671.330,-

-

-

671.330,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.876.728,-

-

77.700,-

2.954.428,-

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA                    I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.639.000,-

-

2.500,-

1.641.500,-

1.639.000,-

-

2.500,-

1.641.500,-

-

-

-

-

1.540.000,-

-

-

1.540.000,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

69.000,-

-

2.500,-

71.500,-

69.000,-

-

2.500,-

71.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

38.558.806,-

393.414,-

499.046,-

38.664.438,-

29.943.803,-

55.114,-

91.346,-

29.980.035,-

15.219.945,-

55.114,-

2.070,-

15.166.901,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.615.003,-

338.300,-

407.700,-

8.684.403,-

WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE                                         a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                     

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia      i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC  SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.929.452,-

-

67.791,-

2.997.243,-

2.918.413,-

-

67.791,-

2.986.204,-

545.184,-

-

-

545.184,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a

b

c

d

1.743.981,-

-

67.791,-

1.811.772,-

1.732.942,-

-

67.791,-

1.800.733,-

29.007,-

-

-

29.007,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

3.277.756,-

-

67.791,-

3.345.547,-

3.266.717,-

-

67.791,-

3.334.508,-

706.963,-

-

-

706.963,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i  wydatków środków specjalnych - stanowiących załącznik   Nr 16 do Uchwały Nr 222/XVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004r. – w związku z otrzymaniem środków z Agencji Narodowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „COMENIUS” dla Gimnazjum Nr 1 oraz zwiększeniem przychodów z najmu składników majątkowych Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu         ( rozdz. 80110 )

a – plan przed zmianą

                                               b-zmniejszenie                                                                                                                                                                       c – zwiększenie

                                                                                d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan funduszu obrotowego na początek roku

Przychody

Suma bilansowa

Wydatki ogółem

w tym

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Suma

 bilans.

Wydatki bieżące

Wydatki inwestyc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

801

OŚWIATA 

I  WYCHOWANIE 

a

b

c

d

30.854,-

-

-

30.854,-

66.445,-

-

12.500,-

78.945,-

97.299,-

-

12.500,-

109.799,-

94.229,-

-

7.000,-

101.229,-

88.303,-

-

7.000,-

95.303,-

5.926,-

-

-

5.926,-

3.070,-

-

5.500,-

8.570,-

97.299.-

-

12.500.-

109.799.-

80110

a

b

c

d

18.830,-

-

-

18.830,-

18.410,-

-

12.500,-

30.910,-

37.240,-

-

12.500,-

49.740,-

35.320,-

-

7.000,-

42.320,-

29.394,-

-

7.000,-

36.394,-

5.926,-

-

-

5.926,-

1.920,-

-

5.500,-

7.420,-

37.240,-

-

12.500,-

49.740,-

RAZEM  PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

a

b

c

d

41.317,-

-

-

41.317,-

95.988,-

-

12.500,-

108.488,-

137.305,-

-

12.500,-

149.805,-

133.229,-

-

7.000,-

140.229,-

127.303,-

-

7.000,-

134.303,-

5.926,-

-

-

5.926,-

4.076,-

-

5.500,-

9.576,-

137.305,-

-

12.500,-

149.805,-

 

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiącego załącznik  Nr 15 do Uchwały                    Nr 222/XVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004r., na podstawie umowy dotacji Nr 304/2004/325/ZS/po/D zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 21.08.2004r. na dofinansowanie w kwocie 27.800,-zł zintegrowanego gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec wraz z organizacją systemu kontroli opłat środowiskowych.

                                                                                              a – plan przed zmianą      

                                                                                              b – zmniejszenie

                                                                                              c – zwiększenie

                                                                                              d – plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan funduszu obrotowego na początek roku

Przychody

Suma bilansowa

Wydatki ogółem

w tym

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Suma bilansowa

Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

900

GOSPODARKA  KOMUNALNA

I  OCHRONA  ŚRODOWISKA

a

b

c

d

32.320,-

-

-

32.320,-

133.500,-

-

27.800,-

161.300,-

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

165.500,-

-

27.800,-

193.300,-

114.550,-

-

21.720,-

136.270,-

50.950,-

-

6.080,-

57.030,-

320,-

-

-

320,-

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a

b

c

d

32.320,-

-

-

32.320,-

133.500,-

-

27.800,-

161.300,-

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

165.500,-

-

27.800,-

193.300,-

114.550,-

-

21.720,-

136.270,-

50.950,-

-

6.080,-

57.030,-

320,-

-

-

320,-

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

RAZEM  PRZYCHODY I WYDATKI

FUNDUSZU  CELOWEGO

a

b

c

d

32.320,-

-

-

32.320,-

133.500,-

-

27.800,-

161.300,-

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

165.500,-

-

27.800,-

193.300,-

114.550,-

-

21.720,-

136.270,-

50.950,-

-

6.080,-

57.030,-

320,-

-

-

320,-

165.820,-

-

27.800,-

193.620,-

§ 4      

Dokonać zmniejszenia rozchodów o kwotę 77.700,-zł na podstawie umowy  Nr 87/2004/325/OW/ot/U, zawartej w dniu 20.09.2004r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącej częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej w dniu 21.06.1999r. na dofinansowanie zadania p.n. „Dociążenie miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w śródmieściu miasta Lublińca”.

Uzyskaną w wyniku umorzenia łączną kwotę 155.400,-zł zobowiązano się przeznaczyć na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Wymyślacz”

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

ROZCHODY

2.608.453,-

77.700,-

-

2.530.753,-

9920

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek           i kredytów

1.608.453,-

77.700,-

-

1.530.753,-

RAZEM  ROZCHODY

2.608.453,-

77.700,-

-

2.530.753,-

§ 5

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r, wynosi:

-  po stronie dochodów     40.270.114,-zł

-  po stronie wydatków      42.896.356,-zł

-  po stronie przychodów    5.156.995,-zł

-  po stronie rozchodów      2.530.753,-zł

-  deficyt  budżetu              2.626.242,-zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 331/XXV/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:01.10.2004 11:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 08:44