Lubliniec, dnia 28.10.2011r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Zarząd  Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu  działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.

I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej stacji dmuchaw polegająca na dostawie i montażu kontenerowej stacji dmuchaw (układu dmuchaw) służącej do napowietrzania komór z osadem czynnym wraz z układem sterowania z wykorzystaniem istniejących sond tlenowych na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.

II.    Kryterium oceny złożonych ofert :

1.       Cena, za jaką zostanie zrealizowane zamówienie :                               -   75%

2.       Warunki gwarancji :                                                                            -   10%

3.       Koszty przeglądów i remontów w okresie gwarancyjnym

wymagane DTR-ką, urządzeń wraz z kosztami transportu i dojazdu :      -   15%

Wskaźnik oceny oferty „S” – suma punktów :  S  =  An  +  Bn  +  Cn

     

  a) cena, za jaką zostanie zrealizowane zamówienie  :  „An”                                              

                    

                           Dmin.

            An  =  ------------  x  75                                             

                        Dn

          

   b) warunki gwarancji :  „Bn”                                              

                    

                             Gn

            Bn  =  ------------  x  10

                      Gmax

   c) koszty przeglądów i remontów w okresie gwarancyjnym wymagane DTR-ką, urządzeń wraz z kosztami transportu i dojazdu  :  „Cn” 

                          Rmin.

            Cn  =  ------------  x  15                                            

                             Rn

III.  Termin wykonywania usługi do dnia 30.04.2012r. :

       - dostawa urządzeń do 31.12.2011r.

IV.  Termin  składania ofert :

1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zapieczętowanych kopertach opatrzonych  hasłem : „”Modernizacja istniejącej stacji dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu”  w siedzibie Zamawiającego :
Lubliniec, ul. Spokojna 2, pokój nr 1 do dnia  
07.11.2011r. do godz. 950.

2.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 11.

3.   Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

4.   Po otwarciu ofert podaję się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, gwarancji i kosztów przeglądów i remontów. urządzeń w okresie gwarancyjnym.

5.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, czyli do dnia 06.12.2011r.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl pod ZGKLiC, w siedzibie Zamawiającego, pocztą, fax-em lub e-mail : zgklic@wp.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na modernizację stacji dmuchaw.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:28.10.2011 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:04.11.2011 14:43