Załącznik do Regulaminu Pracy Komisji Rady Miejskiej w Lublińcu

Podział kompetencji pomiędzy Komisjami Rady Miejskiej w Lublińcu.

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych realizuje swoje kompetencje w szczególności

poprzez:


1. Problemy ochrony zdrowia - współpraca z zakładami opieki zdrowotnej.

2. Opiniowanie funkcjonowania opieki społecznej.

3. Ocena działalności żłobka miejskiego.

4. Współtworzenie oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu w zakresie:

- rozdz. 7393 "Pracownicze ogródki działkowe",

- rozdz. 8521 "Żłobek",

- rozdz. 8536 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

- rozdz. 8595 "Pozostała działalność",

- rozdz. 8613 "Zasiłki i pomoc w naturze",

- rozdz. 8615 "Terenowe ośrodki pomocy społecznej",

- rozdz. 8695 "Pozostała działalność",

5. Współpraca z Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Pomocy

Rodzinie.Komisja Gospodarcza i Rynku Pracy realizuje swoje kompetencje w szczególności

poprzez:


1. Pozyskiwanie nowych miejsc pracy, współpraca z Powiatowym Biurem Pracy w zakresie

robót publicznych i interwencyjnych.

2. Opiniowanie funkcjonowania Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej

i Ciepłownictwa.

3. Ocena prowadzonych przez Zarząd przetargów na wykonawstwo robót.

4. Współtworzenie oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu w zakresie:

- rozdz. 0055 "Pożyczki krajowe",

- rozdz. 7542 "Planowanie przestrzenne"

- rozdz. 7551 "Opracowania geodezyjne, gospodarka gruntami"

5. Nadzór nad opracowaniem i korektami w planie zagospodarowania przestrzennego

miasta.

6. Opracowanie założeń polityki samorządu w celu pozyskiwania inwestorów i pobudzania

koniunktury.

7. Pilotowanie przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych podległych

samorządowi terytorialnemu.

8. Bieżące opiniowanie pracy Wydziału Inwestycji, referatu d/s Komunalnych, Ochrony

Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Gospodarki Gruntami.

9. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi:

- zasady sprzedaży, wydzierżawiania, oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości

komunalnych,

- ocena przetargów prowadzonych przez Zarząd na użytkowanie (sprzedaż) obiektów

komunalnych.

10. Określenie priorytetów w zakresie inwestycji miejskich.

11. Bieżąca ocena sposobu realizowania przez Zarząd polityki inwestycyjnej.- 2 -

Komisja Finansowo-Ekonomiczna realizuje swoje kompetencje w szczególności

poprzez:


1. Opiniowanie projektu budżetu miasta.

2. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu.

3. Kwartalna ocena realizacji budżetu, szczególnie w zakresie:

- rozdz. 9142 "Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)"

- rozdz. 9144 "Rada Miejska"

- rozdz. 9146 "Urząd Miejski"

- rozdz. 9195 "Pozostała działalność"

4. Bieżące opiniowanie pracy Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim.Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki realizuje swoje kompetencje

w szczególności poprzez:1. Oświata i wychowanie - współpraca z władzami oświatowymi.

2. Sport i Turystyka - współpraca z organizacjami sportowymi i turystycznymi.

3. Opiniowanie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

4. Opiniowanie funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury I Miejskiej Biblioteki Publicznej.

5. Opiniowanie scenariuszy imprez kulturalnych i scenariuszy obchodów świąt państwowych

6. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

7. Współtworzenie oraz kontrola realizacji budżwtu w zakresie:

- rozdz. 7913 "Dowożenie dzieci do szkół",

- rozdz. 8211 "Przedszkola",

- rozdz. 7911 "Szkoły podstawowe"

- rozdz. 7961 "Zespół Ekonom.-Adm. Szkół"

- rozdz. 8232 "Świetlica dla uczniów i wychowawców"

- rozdz. 8295 "Pozostała działalność",

- rozdz. 8322 "Miejska Biblioteka Publiczna",

- rozdz. 8331 "Miejski Dom Kultury",

- rozdz. 8495 "Pozostała działalność".

- rozdz. 8795 "Kultura fizyczna - pozostała działalność"

8. Bieżące opiniowanie pracy Referatu d/s Oświaty, Kultury, Rekreacji i Zdrowia.

9. Wspieranie inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii wśród dzieci i młodzieży.


Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności realizuje swoje kompetencje

w szczególności poprzez:


1. Sprawy bezpieczeństwa publicznego - współpraca z Policją, Strażą Miejską,

Strażą Pożarną.

2. Opiniowanie funkcjonowania Straży Miejskiej.

3. Okresowe opiniowanie działalności punktów sprzedaży alkoholu pod kątem porządku

i bezpieczeństwa publicznego (ewentualne wnioski do Zarządu o niewydawanie pozwoleń

na sprzedaż alkoholu).

4. Tworzenie zasad miejscowego prawa porządkowego.

5. Oznakowanie ulic, bezpieczeństwo ruchu drogowego.

6. Problemy bezpieczeństwa na basenie i kąpieliskach

7. Współtworzenie oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu w zakresie:

- rozdz. 7523 "Ochotnicze Straże Pożarne",

- rozdz. 9146 "Urzędy gmin - Straż Miejska"


- 3 -


8. Bieżące opiniowanie pracy Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu

Cywilnego.
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju realizuje swoje kompetencje w szczególności

poprzez:

1. Współpraca z organami nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania postanowień

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Analiza cenowa podstawowych usług świadczonych przez samorząd mieszkańcom

(np. woda, ścieki, wywóz śmieci)

3. Ochrona środowiska - współpraca z SANEPID-em, PIOŚ,organami administracji,

instytucjami działającymi w zakresie ochrony środowiska, zgłaszanie inicjatyw

zmierzających do poprawy stanu środowiska w mieście.

4. Współtworzenie oraz bieżąca kontrola realizacji budżetu w zakresie:

- rozdz. 4406 "utrzymanie urządzeń melioracyjnych"

- rozdz. 5613 "Drogi publiczne gminne"

- rozdz. 7011 "Zakład Gospodarki Komunalnej"

- rozdz. 7221 "Oczyszczanie miasta",

- rozdz. 7231 "Zieleń miejska",

- rozdz. 7262 "Oświetlenie ulic"

- rozdz. 7281 " Różne jednostki"

- rozdz. 7395 "Pozostała działalność",

- rozdz. 7411 "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej"

- rozdz. 7415 "Dotacja do budownictwa mieszkaniowego"

- rozdz. 7421 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"

5. Bieżące opiniowanie pracy Wydziału Gospodarki Gruntami i Referatu d/s Komunalnych

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Komisja Rewizyjna realizuje swoje kompetencje zgodnie ze Statutem Miasta.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział kompetencji pomiędzy Komisjami Rady Miejskiej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:17.06.2003 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:17.06.2003 12:03