UCHWAŁA NR 324/XXIV/04

              Rady Miejskiej w Lublińcu

                                                           z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie:  ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia

                   w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 , art.42 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 51 ust.2, ust.3, ust.4 art.97 ust.1, ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się :

-         „ Zasady ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu”- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

-         „ Tabelę stawek odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu” – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

                       

Tracą moc następujące uchwały:

- uchwała Nr 157/XI/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 lipca 2003 r. w

sprawie ustalenia tabeli odpłatności za korzystanie z usług Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu,

- uchwała Nr 304/XXII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia tabeli odpłatności za korzystanie z usług- wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „ Klub Seniora” w  Lublińcu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

 

Załącznik nr1 do uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 324/XXIV/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.

„ ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOSCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG- WYŻYWIENIA W DOMU DZIENNEGO POBYTU „ KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU”

1. Korzystanie ze świadczeń „Klubu Seniora” jest odpłatne jedynie w zakresie odpłatności za wyżywienie.

2. Świadczenia „ Klubu Seniora”- wyżywienie przysługuje nieodpłatnie świadczeniobiorcom:

-         w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

-         w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Do odpłatności za świadczenia „ Klubu Seniora”- wyżywienie zobowiązane są

osoby :

-         samotnie gospodarujące, których dochód netto przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,

-         zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę ustaloną na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Odpłatność określa się na podstawie stawek określonych w tabelach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

4. W uzasadnionych przypadkach kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności,  o której mowa w pkt 3 w części lub całości za świadczenia - wyżywienie, co może mieć miejsce w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego i wysokich kosztów leczenia.

5.Zamawianie posiłków przez uczestnika następuje na 3 dni przed ostatnim dniem danego miesiąca na miesiąc kolejny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin zamówienia może ulec zmianie.

6.W przypadku planowanej nieobecności na posiłkach uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na 3 dni przed planowaną nieobecnością.

W w/w sytuacji opłata za nie wykorzystane posiłki nie jest naliczana.

7.W przypadku naliczenia opłaty za cały miesiąc, opłata za nie wykorzystane posiłki zostaje przeniesiona na miesiąc następny. Termin nieobecności uczestnicy lub ich bliscy ustalają bezpośrednio z Kierownikiem DDP „Klub Seniora”.

8.W przypadku nieobecności nieuzasadnionej planowanie żywienia następuje przez 3 kolejne dni, po czym zostaje wstrzymane.Wznowienie żywienia następuje w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji o możliwości korzystania przez uczestnika ze świadczeń „Klubu Seniora”.W tym przypadku nie przysługuje zwrot odpłatności.

9. Wpłaty należności za wyżywienie należy dokonać na konto bankowe  MOPS w Lublińcu

w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonano usługę.

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu    Nr 324/XXIV/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG-WYŻYWIENIA

  W DOMU DZIENNEGO POBYTU „KLUB SENIORA” W LUBLIŃCU

DOCHÓD NA OSOBĘ W %

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA OSOBY SAMOTNEJ

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI DLA OSOBY W RODZINIE

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

( art.8. pkt 1 ust.2 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami

-

nieodpłatnie

do 100 %

do wysokości ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

( art.8. pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami

nieodpłatnie

20 %

Powyżej 100 % - 125 %

w/w ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

30 %

40 %

Powyżej 125 % - 150 %

j/w

50 %

60 %

Powyżej 150 % - 180 %

j/w

70 %

80 %

Powyżej 180 % - 200 %

j/w

80 %

90 %

powyżej 200 %

j/w

100 %

100 %

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klu
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:02.09.2004 11:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 07:46