UCHWAŁA NR 148/XI/2011

RADY MIASTA LUBLINIEC

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 ze zmianami Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r.w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419§ 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., nr 21, poz. 112

ze zmianami), Rada Miejska w Lublińcu, na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały 738/ LV/2010 ze zmianami Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

wyborczym, w okręgu nr 3 po słowie „...Fiołkowa” dodaje się słowa „Aleksandra Fredry”oraz po słowie „...

Konopnickiej” dodaje się słowo „Kwiatowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz podaniu do

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                               Przewodniczący Rady Moiejskiej

                                                     mgr inż. Piotr Półtorak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 148/XI/2011 RM L-C 30.08.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 ze zm.RM L-C 23.07.2010 w sprawie podziału miasta L-C na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:01.09.2011 08:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:01.09.2011 08:01