UCHWAŁA  NR 320/XXIV/ 04

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA 31 SIERPNIA  2004  ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2004r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591                 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z  dnia  26 listopada 1998r. – o   finansach publicznych  (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r.:

1.  w ramach zadań własnych z tytułu:

- zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-605/2004 z dnia 22 lipca 2004r

  środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.85214) o kwotę 44.655,-zł

  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- zwiększenia na podstawie umowy zawartej w dniu 14.05.2004r z Województwem Śląskim,

  środków w kwocie 1.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania z dziedziny kultury

  p.n. „XII Wojewódzkie Warsztaty Plastyczne dla Dzieci Szczególnie Uzdolnionych”

  realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu,

2. w ramach zadań zleconych  z tytułu zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego

    Nr FB.I.3011-598/2004 z dnia 22 lipca 2004r środków dotacji celowej na zadania zlecone

    (rozdz.90015) o kwotę  18.366,-zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań

    powstałych w 2003r  z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina

    nie jest zarządcą,

3. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :  

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE:

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

 

POMOC SPOŁECZNA

49.769,-

-

44.655,-

94.424,-

85214        

Zasiłki i pomoc w naturze oraz   składki   na ubezpieczenia społeczne

-

-

44.655,-

44.655,-

921

KULTURA  I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

-

-

1.000,-

1.000,-

92195

Pozostała działalność

-

-

1.000,-

1.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

35.964.609,-

-

45.655,-

36.010.264,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

112.284,-

-

18.366,-

130.650,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

3.259.390,-

-

18.366,-

3.277.756,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

z tego

Wynagrodz.          i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA 

I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.320.792,-

         20.028,-

48.698,-

15.349.462,-

12.828.057,-

         20.028,-

20.028,-

12.828.057,-

10.088.500,-

20.028,-

-

10.068.472,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.492.735,-

-

28.670,-

2.521.405,-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

   3.474.165,-

        20.028,-

20.028,-

3.474.165,-

3.474.165,-

     20.028,-

20.028,-

3.474.165,-

2.550.000,-

20.028,-

-

2.529.972,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.004.185,-

-

28.670,-

3.032.855,-

511.450,-

-

-

511.450,-

-

-

-

-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.492.735,-

-

28.670,-

2.521.405,-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.212.169,-

-

44.655,-

2.256.824,-

2.212.169,-

-

44.655,-

2.256.824,-

402.760,-

-

-

402.760,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w       naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

450.000,-

-

44.655,-

494.655,-

450.000,-

-

44.655,-

494.655,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA  ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.958.228,-

28.670,-

-

4.929.558,-

1.707.000,-

28.670,-

-

1.678.330,-

-

-

-

-

 300.000,-

-

-

300.000,-

3.251.228,-

-

-

3.251.228,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.576.728,-

28.670,-

-

3.548.058,-

700.000,-

28.670,-

-

671.330,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.876.728,-

-

-

2.876.728,-

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.638.000,-

-

1.000,-

1.639.000,-

1.638.000,-

-

           1.000,-

1.639.000,-

-

-

-

-

1.540.000,-

-

-

1.540.000,-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

68.000,-

           -

           1.000,-

69.000,-

68.000,-

-

           1.000,-

69.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

38.513.151,-

48.698,-

94.353,-

38.558.806,-

29.926.818,-

48.698,-

         65.683,-

29.943.803,-

15.239.973,-

         20.028,-

-

15.219.945,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.586.333,-

-

28.670,-

8.615.003,-

WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE                                         a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                                         

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I  OCHRONA

ŚRODOWISKA

a

b

c

d

112.284,-

-

        18.366,-

130.650,-

112.284,-

-

        18.366,-

130.650,-

,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90015

Oświetlenie ulic,

placów

i dróg

a

b

c

d

112.284,-

-

        18.366,-

130.650,-

112.284,-

-

         18.366,-

130.650,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

3.259.390,-

-

        18.366,-

3.277.756,-

3.248.351,-

-

        18.366,-

3.266.717,-

706.963,-

-

-

706.963,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         40.174.391,-zł

-  po stronie  wydatków          42.722.933,-zł

 

-  deficyt budżetu                  2.548.542,-zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 320/XXIV/ 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 31 SIERPNIA 2004 R w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:02.09.2004 10:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 07:44