Lubliniec, dnia 05.08.2011r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2008r., nr 171, poz.1058 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.     

1.     Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest załadunek, transport i unieszkodliwianie/odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 z  Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.

     Orientacyjna ilość osadu do transportu wynosi w sumie ok. 2.500 Mg +/- 25%.

2.      Termin realizacji :

      Zakończenie usługi ustala się na dzień   31.07.2012r.

3.     Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-         cena oferty      -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

      

                                           C min.                                C min.   -   cena min. wśród złożonych ofert

                               An  =  -----------  x  100                      C n        -   cena badanej oferty      

                                              Cn                                      n        -   numer oferty

     

4.      Wadium wynosi : 2.000 zł, słownie zł : dwa tysiące 00/100.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że   oferent jest związany ofertą do dnia 22.09.2011r.

6.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

7.      Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

8.      Termin składania ofert.

8.1. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  24.08. 2011r.  do godz. 950. 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub  kopert.

8.2 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na unieszkodliwianie/odzysk osadu z Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.”                       

9.       Otwarcie ofert.

9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.08.2011r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

9.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

9.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

9.4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl przy ZGKLiC.

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

9.5. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl przy ZGKLiC, fax-em, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na załadunek, transport i unieszkodliwianie/odzysk osadów ściekowych.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:05.08.2011 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:05.08.2011 13:12