wersja do wydruku Damian Czaja 29.07.2011 03:20

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 - REGULAMIN WYNAGRODZEŃ

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2011

DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W LUBLIŃCU

Z DNIA 01 KWIETNIA 2011 ROKU.

 


w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Środowiskowego Domu

Samopomocy w Lublińcu.

 Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:§ 1


Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lublińcu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go
do wiadomości pracowników, z mocą obowiązująca od 01.04.2011 roku


§ 3


Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania sprawuje Dyrektor ŚDS.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011

                                                                                                                    z dnia 1 kwietnia 2011r.                                                                                                

 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LUBLIŃCU

I PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1.         Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady
    i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających
   ze stosunku pracy, pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy
   w Lublińcu.

2.     Regulamin został opracowany na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

         (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),

2)     Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,   

         poz. 94 z późn. zm.),

3)     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania  

        pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398),

4)     Zarządzenia nr 93/09 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie  

        określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów)
        i zastępców kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych  

        Miasta Lublińca.

3.     Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

4.     Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z Regulaminem.

§ 2

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)             rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.),

2)             ŚDS – oznacza to Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu,

3)             pracodawcy – rozumie się przez to dyrektora ŚDS lub innego pracownika

         upoważnionego do działania w określonym zakresie w imieniu ŚDS,

4)             pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu na podstawie umowy o pracę.

II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 3

1.       Wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych       stanowiskach  urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, minimalne wymagania kwalifikacyjne oraz kategorie zaszeregowania określa Tabela, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.      W zakresie nieuregulowanym w załączniku, o którym mowa w ust. 1 obowiązują  

 wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami prawa .

 3.    Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż

        pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których  

        wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 6  

        ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA

§ 4

Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1)      wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy - na podstawie
 art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

2)                  premia oraz nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej -na podstawie
art. 36 ust. 4-6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania,

3)      dodatkowe wynagrodzenie roczne – na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
(Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),

4)      dodatkowe wynagrodzenie za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych,
w niedziele i święta - na podstawie i zasadach określonych w art.151-151(12) ustawy
 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

5)      odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie
i zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U.  Nr 90, poz. 844 ze zm.),

6)      wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),

7)      świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych
w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r.,Nr 77,poz. 512 ze zm.).

§ 5

1.      Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określone jest stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.

2.      Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

3.      Miesięczne stawki minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego ustala

się dla poszczególnych kategorii zaszeregowania zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik
nr 2
do Regulaminu. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie może być niższe niż minimalna przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego określona w w\w załączniku.

4.      Wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa ust. 3 może ulec zwiększeniu w ramach posiadanych środków w planie finansowym ŚDS.

5.      Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje Dyrektor.

6.      Burmistrz Miasta Lublińca w drodze zarządzenia określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla Dyrektora i Zastępców Dyrektora.

§ 6

Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się z dołu, przelewem na osobiste konta pracowników najpóźniej do 29 każdego miesiąca ( w lutym do ostatniego dnia miesiąca).

IV. WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO

I DODATKU SPECJALNEGO

       

                       § 7

 

1.  Dodatek funkcyjny może zostać przyznany następującym pracownikom:

1)  głównemu księgowemu,

2)  kierownikowi działu,

3)  kierownikowi zespołu.

2.  Wysokość maksymalną dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk określa  

     Załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 8

1.    Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia    

     dodatkowych  zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności pracownikowi  

     może być przyznany dodatek specjalny.

2.    Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności, 

     o których  mowa w ust. 1.

3.    Wysokość dodatku specjalnego ustalana jest w zależności od posiadanych środków na

      wynagrodzenia  w kwocie nie przekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego lub  

     wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, osobie której dodatek  

     przyznano.

4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany
      w wysokości wyższej niż określona w ust.3 a także na czas nieokreślony.

V. WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA PREMII

                   

                                                                            § 9

1.     W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy uznaniowy
z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2.   Premia może być przyznana pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

3.   Premia ma/pełni funkcję motywacyjną i może być przyznawana na wszystkich

      stanowiskach pracy.

4.   Premia przyznawana jest pracownikom, których praca zostanie pozytywnie oceniona

      przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

5.      Premię wypłaca się w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6.   Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Zespołu 

       lub z własnej inicjatywy.

7.    Kierownik zespołu zobowiązany jest do  przedkładania uzasadnionych wniosków
       o przyznanie premii miesięcznej do dnia 24 każdego miesiąca za dany miesiąc.

8.    Podstawą naliczania premii jest stawka wynagrodzenia zasadniczego pomniejszona

       za okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

       macierzyństwa,  pobierania świadczeń przysługujących w okresie niezdolności do pracy  

       na podstawie art. 92 §1 Kodeksu pracy.

9.        Premia nie przysługuje za okres pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa,  pobierania świadczeń przysługujących w okresie niezdolności do pracy na podstawie art. 92 §1 ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeksu  pracy,

       (premia jest pomniejszana proporcjonalnie o liczbę dni nieobecności wymienionych w pkt 

       8, powyżej 10 dni nieobecności premia nie przysługuje).

§ 10

1.      Wysokość funduszu premiowego ustala się na poziomie 20 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych ujętych w planie finansowym.

2.      Wysokość funduszu premiowego może być zwiększona o kwotę:

1)        wynagrodzenia należnego a niewypłaconego pracownikowi samorządowemu
z tytułu nieobecności – w zamian, za które otrzymał świadczenie ubezpieczenia społecznego;

2)        w przypadku wakatu – wynagrodzenia należnego pracownikowi na tym stanowisku;

3)        w przypadku zatrudnienia w miejsce wakatu stażysty z Powiatowego Urzędu Pracy

       wynagrodzenia należnego pracownikowi na tym stanowisku.

3.      Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach objętych premiowaniem otrzymują premię miesięcznie procentowo w wysokości ustalonej oddzielnym poleceniem dyrektora ŚDS.

4.      Premia ma charakter uznaniowy mający na celu zwiększenie wydajności pracy, poprawy stylu pracy, przestrzegania terminowości i dyscypliny pracy,

5.      Premia przysługuje pracownikom za aktywność, inicjatywę, zaangażowanie i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

6.      W okresie zwiększonych zadań, może być przyznana dodatkowa jednorazowa premia
w wysokości do 50 % przyznanego wynagrodzenia zasadniczego.
Warunkiem, od spełnienia którego uzależnia się wypłatę dodatkowej premii jest terminowe
i prawidłowe wykonanie tych zadań.

7.      Oceny wykonania zadań wynikających z zakresu czynności pracowników dokonuje kierownik zespołu w uzgodnieniu z dyrektorem

8.      Premię wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych

9.      Pracownik traci prawo do premii w przypadkach:

1)   nieobecności nieusprawiedliwionej;

2)   spożywania alkoholu w miejscu pracy lub przyjścia do pracy nietrzeźwym;

3)   uzasadnionej skargi na pracownika;

4)        spowodowania z winy pracownika szkody w mieniu ŚDS, lub jego zaboru.

10.  Poza przypadkami wymienionymi w pkt 9  pracownik może być pozbawiony premii
w części lub w całości jeżeli:

1)      nie przestrzegał regulaminu pracy lub przepisów bhp i ppoż;

2)      nie wywiązywał się należycie z obowiązków wynikających z zakresu czynności;

3)      przekazywał informacje lub sprawozdania nieterminowo lub nierzetelnie;

4)      nie przepracował całego miesiąca z różnych przyczyn, w tym niezdolność do pracy z powodu choroby ( zwolnienie lekarskie powyżej 10 dni w danym miesiąc traci premię w całości).

11.  Dla ważności utraty prawa do premii z tytułów wymienionych w pkt 9 niezbędna jest pisemna forma powiadomienia pracownika o fakcie i przyczynach utraty prawa do premii.

12.  Pracownik traci prawo do premii za miesiąc, w którym samowolnie porzucił pracę lub został dyscyplinarnie zwolniony.

13.  O utracie całości lub części premii decyduje dyrektor ŚDS.

14.  Utrata całości premii nie pozbawia prawa do stosowania kar zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz nie zwalnia ŚDS od dochodzenia pokrycia spowodowanych przez pracownika strat.

15.  Odwołania związane ze zmniejszeniem lub potrąceniem premii rozpatruje dyrektor ŚDS.

§ 11

1.   Premia  jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, który wchodzi do podstawy    

      obliczenia  wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego, opiekuńczego
      i  macierzyńskiego oraz  dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

      W podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego uwzględnia  

      się ją w kwocie faktycznie wypłaconej (bez uzupełniania).

V. WARUNKI PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYPŁACANIA NAGRÓD

   § 12

 1.   W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród.  

 2.   Fundusz nagród tworzony jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia z

       przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz nagrody   

       okolicznościowe.

3.      Pracownikom w danym roku budżetowym może zostać przyznana więcej niż jedna  

       nagroda. 

§ 13

1.      Fundusz nagród, o którym mowa w § 12 tworzy się w wysokości procentowego   

       wskaźnika  odnoszonego do planowanych na dany rok osobowych środków na  

       wynagrodzenia.

2.    Wysokość procentowego wskaźnika nagród ustala na każdy rok Dyrektor.

§ 14

1.     Nagroda może być przyznana pracownikowi, biorąc pod uwagę między innymi:

1)     wysoką jakość wykonywanej pracy;

2)     sumienność, staranność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

3)     sprawność organizacyjną,

4)     gospodarne, efektywne, skuteczne i terminowe wykonywanie zadań w ramach   

        przydzielonych obowiązków służbowych.

5)    dyspozycyjność zakresie wykonywania zadań pilnych lub wykraczających poza zakres 

        obowiązków, w tym gotowość do podejmowania prac w zastępstwie;

6)     kreatywność,

7)     wykonywanie zadań dodatkowych w zakresie aktywnej integracji, realizowanych w  

        ramach projektów;

8)    usprawnienia na stanowisku pracy;

9)    stosunek do współpracowników i uczestników ŚDS;

10)  udział w opracowywaniu programów - projektów konkursowych, systemowych oraz 

       lokalnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;

11)  dbałość o mienie ŚDS;

12)  przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

13) okresową ocenę kwalifikacyjną sporządzaną raz na dwa lata dla pracowników 

       zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

§ 15

1.   Wysokość nagród i nagród okolicznościowych uzależniona jest od możliwości finansowych 

       osobowego funduszu płac ŚDS.

2.    Decyzje w sprawie przyznania nagród oraz nagród okolicznościowych podejmuje Dyrektor   

       ŚDS.                     

3     Prawo do nagrody z funduszu nagród przysługuje każdemu pracownikowi w  rozumieniu 

             przepisów  Kodeksu Pracy zatrudnionemu w ŚDS.

4.    Decyzje w przedmiocie przyznania nagrody z funduszu nagród podejmuje Dyrektor z 

       własnej inicjatywy, lub na wniosek Kierownika zespołu.

5.    Wniosek o nagrodę powinien uwzględniać całokształt pracy pracownika.

6.    Dyrektor ŚDS określa termin przyznania nagrody i okres, w którym ocenia się spełnienie   

       przez  pracowników przesłanek, o których mowa w § 14 pkt 1.

7.    Pracownik zachowuje prawo do nagrody i nagrody okolicznościowej w okresie pobierania

       wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego: chorobowego, 

       opiekuńczego i macierzyńskiego.

8.    Przyznanie nagrody, jej wysokość mają charakter uznaniowy i z tego tytułu nie przysługują  

       pracownikowi żadne roszczenia.

§ 16

1.    Kwota nagród wypłaconych z funduszu nagród nie wchodzi do podstawy naliczenia:

1)    zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

2)    wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz za czas innych nieobecności

       usprawiedliwionych, za które ustala się wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy,

3)    premii i innych świadczeń liczonych w relacji do wynagrodzenia.

2.    Jednorazowy i nieperiodyczny charakter wypłaty nagród wyłącza je z podstawy obliczenia

       dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 17

1.    Rozliczenie funduszu nagród następuje w okresie rocznym.

2.    Środki funduszu nagród nie wykorzystane w danym roku nie zwiększają środków tego   

       funduszu  w roku następnym.

§ 18

Wypłaty nagród dokonuje się w terminie wypłaty wynagrodzeń określonym  § 6 Regulaminu.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wynagradzania stosuje się przepisy prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 20

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i omówieniu na zebraniu pracowników.                              

                                                                    

§ 21

Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie Regulaminu nie posiadają wymaganego wykształcenia mogą być przeszeregowani tylko w ramach zajmowanego stanowiska.

    § 22                                         

Regulamin podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń i omówieniu na zebraniu pracowników.

§ 23

Regulamin wynagradzania obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 24

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą odbywać się w formie pisemnej.

§ 25

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni, od ich opublikowania w sposób określony w § 22 z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2011r.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 1/2011 - REGULAMIN WYNAGRODZEŃ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Damian Czaja
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2011 03:20