ZARZĄDZENIE  NR  127/04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA   30 LIPCA   2004  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )  z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr  310/XXIII/ 04  z dnia  29 lipca  2004r.  oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca Nr 126/04 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.  oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.

1. W Zał. Nr 1 – dochody na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.000,-

-

64.320,-

66.320,-

60016

Drogi publiczne gminne

2.000,-

-

64.320,-

66.320,-

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-

-

64.320,-

64.320,-

852

POMOC  SPOŁECZNA

34.700,-

-

15.069,-

49.769,-

85295

Pozostała działalność

19.100,-

-

15.069,-

34.169,-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

-

15.069,-

15.069,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA WŁASNE

35.885.220,-

-

79.389,-

35.964.609,-

2. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

2.940.354,-

10.902,-

-

2.929.452,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.

453.641,-

9.101,-

-

444.540,-

2010

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

453.641,-

9.101,-

-

444.540,-

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

2010

Dotacje celowe otrzymane      z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                           z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  ZLECONE

3.270.292,-

10.902,-

-

3.259.390,-

3. W Zał. Nr 4 – dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

                           samorządu terytorialnego.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.013.644,-

172.615,-

-

841.029,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

972.615,-

172.615,-

-

800.000,-

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

272.615,-

172.615,-

-

100.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1.038.986,-

172.615,-

-

866.371,-

4. W Zał. Nr 5, 9 i 11 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

963.250,-

-

342.615,-

1.305.865,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

-

172.615,-

172.615,-

4270

Zakup usług remontowych

-

-

120.000,-

120.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

-

-

52.615,-

52.615,-

60016

Drogi publiczne gminne

963.250,-

-

170.000,-

1.133.250,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

513.250,-

-

170.000,-

683.250,-

700

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

4.566.300,-

40.000,-

40.000,-

4.566.300,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

375.000,-

-

40.000,-

415.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

183.440,-

-

40.000,-

223.440,-

70095

Pozostała działalność

2.429.300,-

40.000,-

-

2.389.300,-

4300

Zakup usług pozostałych

2.271.900,-

40.000,-

-

2.231.900,-

750

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

5.023.147,-

30.135,-

30.135,-

5.023.147,-

75011

Urzędy wojewódzkie

433.100,-

135,-

135,-

433.100,-

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

825,-

-

135,-

960,-

4300

Zakup usług pozostałych

41.810,-

135,-

-

41.675,-

75023

Urzędy gmin

4.378.618,-

30.000,-

30.000,-

4.378.618,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

174.700,-

30.000,-

-

144.700,-

4260

Zakup energii

36.000,-

-

30.000,-

66.000,-

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

15.721.087,-

400.295,-

-

15.320.792,-

80195

Pozostała działalność

3.404.480,-

400.295,-

-

3.004.185,-

1

2

3

4

5

6

7

8

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.893.030,-

400.295,-

-

2.492.735,-

852

POMOC SPOŁECZNA

2.197.100,-

-

15.069,-

2.212.169,-

85295

Pozostała działalność

110.000,-

-

15.069,-

125.069,-

3110

Świadczenia społeczne

-

-

15.069,-

15.069,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.836.228,-

-

122.000,-

4.958.228,-

90095

Pozostała działalność

3.454.728,-

-

122.000,-

3.576.728,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.746.728,-

-

122.000,-

2.868.728,-

921

KULTURA  I  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.638.000,-

10.000,-

10.000,-

1.638.000,-

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

70.000,-

10.000,-

10.000,-

70.000,-

4210

Zakup materiałów                      i wyposażenia

20.000,-

10.000,-

-

10.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,-

-

10.000,-

20.000,-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

38.433.762,-

480.430,-

559.819,-

38.513.151,-

5. W Zał. Nr 6 i 11 – wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

2.940.354,-

10.902,-

-

2.929.452,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.

453.641,-

9.101,-

-

444.540,-

3110

Świadczenia społeczne

427.341,-

9.101,-

-

418.240,-

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

3110

Świadczenia społeczne

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

RAZEM  WYDATKI   NA ZADANIA  ZLECONE

3.270.292,-

10.902,-

-

3.259.390,-

6. W Zał. Nr 8, 9  - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między

                              jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.013.644,-

172.615,-

-

841.029,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

972.615,-

172.615,-

-

800.000,-

4270

Zakup usług remontowych

171.820,-

120.000,-

-

51.820,-

4300

Zakup usług pozostałych

96.774,-

52.615,-

-

44.159,-

RAZEM  WYDATKI   NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1.038.986,-

172.615,-

-

866.371,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po  stronie  dochodów      40.110.370,-zł

-  po stronie  wydatków        42.658.912,-zł

-  deficyt  budżetu                  2.548.542,-zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 127/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LIPCA 2004R. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:26.08.2004 15:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:52