ZARZĄDZENIE NR 119/2011

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

 z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie powołania składu osobowego Lublinieckiej Rady Gospodarczej

            Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

            Powołuję Lubliniecką Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Lublińca, zwaną dalej Radą, w następującym składzie osobowym:

1. Stanisław Podwiński – właściciel firmy doradczej PSB Consulting – Przewodniczący Lublinieckiej Rady Gospodarczej;

2. Teresa Haberla – Radna Rady Miejskiej w Lublińcu;

3. Dariusz Krawczyk – właściciel firmy LEDAPOL;

4. Henryk Budzyński – przedstawiciel Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości;

5. Fryderyk Zębik – Prezes TurboCare Poland;

6. Michał Łubowski – przedsiębiorca;

7. Bogumił Kochel – Prezes Zarządu Invado Sp. z o.o.;

8. Andrzej Herbowski – przedsiębiorca;

9. Marek Knabel – Prezes A.S.A. Lubliniec;

10. Sławomir Standerski – Zastępca Prezesa RPM S.A.

§ 2.

Ustalam Regulamin Rady stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     

Załącznik

do Zarządzenia Nr 119  /2011

Burmistrza Miasta Lublińca

 z dnia 28 maja 2011 r.

REGULAMIN

LUBLINIECKIEJ RADY GOSPODARCZEJ

1.                  Rada jest organem opiniodawczym Burmistrza Miasta Lublińca.

2. Rada ma służyć zintegrowaniu środowiska podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń.

3. Celem Rady jest:

- Opiniowanie działań władz miejskich w obszarze gospodarki
- Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej

- Promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

- Zapewnienie możliwości kształcenia i szkolenia przedsiębiorcom

- Organizowanie konkursów, plebiscytów i tym podobnych inicjatyw dla promowania przedsiębiorców i przedsiębiorczości

- Organizowanie konkursów, plebiscytów i innych inicjatyw propagujących przedsiębiorczość wśród młodzieży

- Wyróżnianie firm, osób, instytucji, urzędów propagujących ideę samorządu gospodarczego

- Współpraca w celu poprawy stanu gospodarki w regionie oraz sytuacji na rynku pracy

- Tworzenie funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków lub - podczas jego nieobecności - osoba przez niego wyznaczona.

5. Rada wypracowuje stanowiska na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca lub z własnej inicjatywy w drodze głosowania jawnego.

6. Okresowe spotkania zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu
                     z Burmistrzem Miasta Lublińca. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Rada może tworzyć zespoły robocze, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami Rady, zajmujące się działalnością w obszarze gospodarczym.

8. W posiedzeniach Rady mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Burmistrza Miasta Lublińca, jeżeli wymaga tego ranga spraw będących przedmiotem obrad.

9. Porządek obrad i tematykę spotkań ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lublińca.

10. Obsługą organizacyjno-techniczną Rady zajmuje się Wydział Spraw Społecznych, Zespół       ds. Informacji Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, który ewidencjonuje i przechowuje dokumentację dotyczącą prac Rady.

11. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający porządek, tematykę, przebieg posiedzenia oraz podjęte ustalenia.

12. Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi Miasta Lublińca ustalenia podjęte na spotkaniu w terminie do 14 dni od daty posiedzenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 119/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania składu osobowego Lublinieckiej Rady Gospodarczej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:04.07.2011 12:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:12.07.2011 12:56