Lubliniec, dnia 29.06.2011r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Zarząd  Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu  działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługi koparkami i usługi transportowe.

I.    Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe :

        

             a)  usługa minikoparką

             b)  usługa koparko-ładowarką

             c)  usługa transportowa samochodem ciężarowym (wywrotka do 5t)

Każdy z przedmiotów przetargu jest niezależny, wobec tego oferta nie musi być składana na wszystkie elementy ujęte w pkt. I.

II.    Kryterium oceny złożonych ofert :

        1. Cena za 1 mg pracy sprzętu                                                            -   90%

        2. Cena za 1 mg postoju sprzętu                                                         -   10%

      

        a) Cena za 1 mg pracy sprzętu  „An”                                               

                    

                        C  min.

            An  =  ------------  x  90

                           Cn

         C min.  -  cena minimalna wśród złożonych ofert

         C n       -  cena badanej oferty

          

         b) Cena za 1 mg postoju sprzętu  „Bn”                                              

                    

                        C  min.

            Bn  =  ------------  x  10

                            Cn

         C min.  -  cena minimalna wśród złożonych ofert

         C n       -  cena badanej oferty

  Wskaźnik  oceny  oferty  „S”  - suma punktów :

                                  S  =  An  +  Bn 

                 

                    „n”  -  numer badanej oferty

III.  Termin wykonywania usługi do dnia 30.06.2012r.

IV.  Termin  składania ofert :

1.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zapieczętowanych kopertach opatrzonych  hasłem : „Oferta na usługi transportowe” w siedzibie Zamawiającego :
Lubliniec, ul. Spokojna 2, pokój nr 1 do dnia  
06.07.2011r. do godz. 950.

2.   Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.07.2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 11.

3.   Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

4.   Po otwarciu ofert podaję się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.

5.  Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, czyli do dnia 04.08.2011r.

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl pod ZGKLiC, w siedzibie Zamawiającego, pocztą, fax-em lub e-mail : zgklic@wp.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na uslugi transportowe.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:29.06.2011 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:29.06.2011 14:57