Lubliniec, dnia 27.06.2011r.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2, zaprasza do składania ofert na dostawę wodomierzy.

 1.  Wodomierze domowe do zimnej wody z aktualną cechą legalizacyjną  :

-         wodomierz  DN 20  JS     qp =  2,5 m3/h    klasa B

-         wodomierz  DN 25  JS     qp =  3,5 m3/h    klasa B

-         wodomierz  DN 25  WS   qp =  3,5 m3/h    klasa C

-          wodomierz  DN 32  JS     qp =  6 m3/h      klasa B

-          wodomierz  DN 32  WS   qp =  6 m3/h      klasa C                  

-          wodomierz  DN 50  WS   qp = 15 m3/h     klasa B, C                

    

2. Warunki techniczne wodomierzy : 

a)     dla wodomierzy DN 20  :

-         zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego

-         długość wbudowania 130 mm

-         gwint króćca wodomierza 1”

-         klasa metrologiczna B przy montażu w pozycji poziomej

-         możliwość obrotu liczydła w celu łatwego odczytu

-         oznaczenie średnicy nominalnej kierunku przepływu  na korpusie wodomierza

-         liczydło wskazówkowe pracujące w suchej przestrzeni;

b)     dla pozostałych typów wodomierzy :

-         zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego

-         klasa metrologiczna B i C przy montażu w pozycji poziomej, docelowa możliwość zabudowy układu do zdalnego odczytu (impulsator)

-         liczydło hermetyczne, odporne na zaparowanie

-         liczydło wskazówkowe pracujące w suchej przestrzeni

-         odporność na pracę w trudnych warunkach, np. twarda woda, zanieczyszczenie wody piaskiem

-         oznaczenie średnicy nominalnej i kierunku przepływu na korpusie wodomierza;

c)      termin realizacji zamówienia każdorazowo nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Uwagi :    wodomierze z całkowicie suchobieżnym liczydłem i do zimnej wody.

3. Oferta powinna zawierać :

-          określenie ceny netto i brutto za 1szt. dla każdego rodzaju zestawu

-          określenie terminu gwarancji

-          potwierdzenie o spełnianiu przez oferowane wodomierze warunków technicznych wymienionych w pkt 2

-          aktualne certyfikaty i atesty higieniczne dopuszczające w/w  materiały do  kontaktu  z  wodą  pitną

-          zobowiązanie dostawcy, że sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu bez pobierania dodatkowych opłat

-          dokumenty nadania nr NIP i REGON

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-          dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 4. Termin realizacji dostawy do 30. 06. 2012r.

 

 5. Termin składania ofert :

     

-         Oferty należy składać  do Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2 do dnia  04.07.2011r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE bezprzetargowe do składania ofert na dostawę wodomierzy.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:27.06.2011 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:27.06.2011 11:00