UCHWAŁA  NR   310 /XXIII/04

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA   29  LIPCA  2004  ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2004r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U             z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r.:

1.       w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia pismem Wicemarszałka Województwa Śląskiego  Nr TW. 6013.C/2-16/2004/Cz z dnia 23 czerwca 2004r. środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 64.320,-zł ( rozdz. 60016 ) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w tym położonych wzdłuż ul Czarnoleskiej  ( wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych )

2.       w ramach zadań zleconych z tytułu:

-  zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-504/2004 z dnia 1 lipca 2004r.     dotacji celowej o kwotę 1.801,-zł ( rozdz. 85216 ) związanej z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb przedstawionych przez ośrodki pomocy społecznej na wypłaty zasiłków należnych za okres styczeń – kwiecień 2004r.

- zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-529/2004 z dnia 7 lipca 2004r. dotacji celowej o kwotę 9.101,-zł ( rozdz. 85214 ), dokonanego w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej

3.       w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zmniejszenia na podstawie aneksu Nr 6 z dnia 30 czerwca 2004r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 1999r. zawartego z Powiatem Lublinieckim, środków dotacji celowej o kwotę 172.615,-zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

4.       w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT                      I   ŁĄCZNOŚĆ

2.000,-

-

64.320,-

66.320,-

60016

Drogi publiczne gminne

2.000,-

-

64.320,-

66.320,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  WŁASNE

35.885.220,-

-

64.320,-

35.949.540,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

POMOC  SPOŁECZNA

2.940.354,-

10.902,-

-

2.929.452,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

453.641,-

9.101,-

-

444.540,-

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne                      i wychowawcze

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  ZLECONE

3.270.292,-

10.902,-

-

3.259.390,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE  NA  PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  J.S.T.

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT

I  ŁĄCZNOŚĆ

1.013.644,-

172.615,-

-

841.029,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

972.615,-

172.615,-

-

800.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1.038.986,-

172.615,-

-

866.371,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT 

I  ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

963.250,-

-

342.615,-

1.305.865,-

450.000,-

-

172.615,-

622.615,-

-

-

-

-

-

-

-

-

513.250,-

-

170.000,-

683.250,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

-

-

172.615,-

172.615,-

-

-

172.615,-

172.615,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

963.250,-

-

170.000,-

1.133.250,-

450.000,-

-

-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

513.250,-

-

170.000,-

683.250,-

700

GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

a

b

c

d

4.566.300,-

40.000,-

40.000,-

4.566.300,-

2.704.300,-

40.000,-

40.000,-

2.704.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.862.000,-

-

-

1.862.000,-

70005

Gospodarka gruntami  i                  nieruchomościami

a

b

c

d

375.000,-

-

40.000,-

415.000,-

275.000,-

-

40.000,-

315.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,-

-

-

100.000,-

70095

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.429.300,-

40.000,-

-

2.389.300,-

2.429.300,-

40.000,-

-

2.389.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA                 I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.721.087,-

400.295,-

-

15.320.792,-

12.828.057,-

-

-

12.828.057,-

10.088.500,-

-

-

10.088.500,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.893.030,-

400.295,-

-

2.492.735,-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.404.480,-

400.295,-

-

3.004.185,-

511.450,-

-

-

511.450,-

-

-

-

-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.893.030,-

400.295,-

-

2.492.735,-

900

GOSPODARKA  KOMUNALNA

I  OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.836.228,-

-

122.000,-

4.958.228,-

1.707.000,-

-

-

1.707.000,-

-

-

-

-

300.000,-

-

-

300.000,-

3.129.228,-

-

122.000,-

3.251.228,-

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.454.728,-

-

122.000,-

3.576.728,-

700.000,-

-

-

700.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.754.728,-

-

122.000,-

2.876.728,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

38.433.762,-

440.295,-

504.615,-

38.498.082,-

29.739.134,-

40.000,-

212.615,-

29.911.749,-

15.239.973,-

-

-

15.239.973,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.694.628,-

400.295,-

292.000,-

8.586.333,-

WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE                                         a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                     

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC  SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.940.354,-

10.902,-

-

2.929.452,-

2.929.315,-

10.902,-

-

2.918.413,-

545.184,-

-

-

545.184,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a

b

c

d

453.641,-

9.104,-

-

444.540,-

453.641,-

9.104,-

-

444.540,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne                      i wychowawcze

a

b

c

d

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

6.754,-

1.801,-

-

4.953,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

3.270.292,-

10.902,-

-

3.259.390,-

3.259.253,-

10.902,-

-

3.248.351,-

706.963,-

-

-

706.963,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE  NA  PODSTAWIE  POROZUMIEŃ  MIĘDZY  J.S.T.

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT           I  ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

1.013.644,-

172.615,-

-

841.029,-

313.644,-

172.615,-

-

141.029,-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

-

-

700.000,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

972.615,-

172.615,-

-

800.000,-

272.615,-

172.615,-

-

100.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

-

-

700.000,-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

1.038.986,-

172.615,-

-

866.371,-

338.986,-

172.615,-

-

166.371,-

10.942,-

-

-

10.942,-

-

-

-

-

700.000,-

-

-

700.000,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         40.095.301,-zł

-  po stronie  wydatków          42.643.843,-zł

 

-  deficyt budżetu                  2.548.542,-zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 310 /XXIII/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 LIPCA 2004R. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:26.08.2004 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 07:40