wersja do wydruku Marcin Kazuch 17.05.2011 13:39

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z DNIA 17 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Z A R Z Ą D Z E N I E    NR 179/2007

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    L U B L I Ń C A

Z DNIA 17 lipca 2007r..r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§1

 1.      Powołuję następujący skład Komisji Przetargowej:

1)  Cezary Sękowski                                             - Przewodniczący

2)  Adam Pokrzywiec                                          - Zastępca Przewodniczącego

3)  Grzegorz Wilk                                                - Sekretarz

4)  Krzysztof  Klepacz                                         - Członek

5) Jolanta Mitek                                                   - Członek

 

§ 2

1.    Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym Burmistrza powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, za wyjątkiem postępowań prowadzonych w trybie konkursu.

2.      Szczegółowy tryb pracy komisji przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.

 

§ 3 

Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 § 4 

Traci moc zarządzenie nr 120/2004 z dnia 01 lipca 2004r w sprawie powołania Komisji Przetargowej z zastrzeżeniem  § 3. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Z A R Z Ą D Z E N I E NR 179/2007 B U R M I S T R Z A M I A S T A L U B L I Ń C A Z DNIA 17 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2011 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż