wersja do wydruku Jolanta Bryś 01.04.2011 11:13

ZARZĄDZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 marca 2011 ROKU zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu ...

                                                  ZARZĄDZENIE NR 46/2011

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 11 marca 2011 ROKU.

zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r.           w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonym zarządzeniem,           o którym mowa w tytule, z uwzględnieniem zmian, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W ROZDZIALE II Zasady kierowania Urzędem:

§ 8 otrzymuje brzmienie następujące:

㤠8

Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu, w zakresie swoich zadań, zobowiązane są do należytej współpracy ze wszystkimi pełnomocnikami Burmistrza w zakresie ich kompetencji.”.

 1. W ROZDZIALE III Struktura organizacyjna Urzędu:

w § 12, pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie następujące:

㤠12

 1. Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1)                                           Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,

2)                                           Komenda Straży Miejskiej,

3)                                           Zespół Radców Prawnych,

4)                                           Zespół ds. Kadr,

5)                                           Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

6)                                           Pełnomocnik ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej,

7)                                           Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Rewitalizacji Miasta.

 1. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Spraw Społecznych podzielony na:

           

a.                         Zespół ds. Informacji Miejskiej,

b.                         Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu,

c.                         Referat ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej,

d.                         Zespół ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

2) Wydział Organizacji podzielony na:

                         a. Zespół Administracyjno – Gospodarczy,

                         b. Zespół Informatyki.

 1. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)       Wydział Inwestycji i Rozwoju podzielony na:

a.                         Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych,

b.                         Referat Komunalny.

2)       Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.”.

 1. W ROZDZIALE IV Zakresy działania komórek organizacyjnych:

§ 21, § 22, § 23, § 24 otrzymują odpowiednio brzmienie następujące:

㤠21

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Rewitalizacji Miasta

Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i Rewitalizacji Miasta należy                       w szczególności:

w zakresie Systemu Zarządzania Jakością:

1.       utrzymywanie i opiniowanie proponowanego rozwoju Systemu Zarządzania Jakością,

2.       doraźne sprawdzanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,

3.       inspirowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,

4.       planowanie i nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych,

5.       współpraca z instytucjami certyfikującymi w szczególności w zakresie ustalania terminów auditów zewnętrznych, negocjowania cen oraz warunków współpracy,

6.       prowadzenie i utrzymywanie kompletu dokumentacji systemowej w wersji papierowej oraz polecanie administratorowi informatycznej sieci wewnętrznej umieszczania dokumentów systemowych w sieci Intranet w celu bieżącego wykorzystywania przez pracowników Urzędu,

7.       utrzymywanie świadomości pracowników w zakresie spełniania wymagań klienta,

8.       współdziałanie z Burmistrzem oraz z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie realizacji przyjętej polityki jakości.

w zakresie rewitalizacji Miasta:

1.       ewidencjonowanie miejsc publicznych wymagających poprawy estetyki,

2.       sporządzanie i bieżące aktualizowanie wykazu miejsc i przestrzeni wymagających poprawy zagospodarowania, w tym zazieleniania, a także opracowywanie stosowanych koncepcji            w tym zakresie,

3.       przedstawianie Burmistrzowi aktualnego wykazu i koncepcji, o których mowa                          w pkt poprzedzającym, w celu podjęcia decyzji o ewentualnym wykonawstwie nadzorowanym przez Referat Komunalny,

4.       uczestniczenie przy tworzeniu Okresowego Planu Utrzymania Zieleni Miejskiej poprzez przedstawianie Burmistrzowi uwag dotyczących bieżącego utrzymania zieleni, w tym zakładania i pielęgnacji kwietników oraz dekoracji kwiatowych,

5.       kierowanie Zespołem Zadaniowym ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublińca, którego zadaniem jest pozyskiwanie niezbędnych danych dotyczących monitoringu,                 ich przetwarzanie i przygotowywanie raportów o stanie realizacji Programów,

6.       zwoływanie spotkań roboczych Zespołu Zadaniowego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublińca w celu weryfikacji i analizy aspektów związanych                     z wdrażaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji,

7.       przygotowywanie i przedstawienie Burmistrzowi informacji dotyczącej wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz oceny wdrażania Programu.

8.       Koordynowanie działań Urzędu w zakresie zwoływania we właściwym czasie spotkań roboczych Zespołu Zadaniowego ds. Strategi Rozwoju Miasta Lublińca oraz Zespołu Zadaniowego ds. Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Lublińca.

§ 22

Wydział Spraw Społecznych

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:

w zakresie Zespołu  ds. Informacji Miejskiej:

 1. kreowanie wizerunku Miasta poprzez przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 2. prowadzenie dokumentacji materiałów promocyjnych,
 3. analiza skuteczności prowadzonych działań promocyjnych oraz kreowanie nowych środków promocji Miasta,
 4. przygotowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów promocyjnych i informacyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą (Internet, CD-ROM i inne),
 5. planowanie potrzeb i wydatków na cele marketingowe, promocyjne i efektywne                      ich wykorzystanie,
 6. opracowanie planów wykorzystania walorów turystycznych Miasta,
 7. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki,
 8. prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 9. opracowanie koncepcji oraz redakcja Gazety Samorządowej „Nowiny Lublinieckie”,
 10. opracowanie koncepcji, redakcja i prowadzenie młodzieżowej gazety internetowej,
 11. obsługa informatyczna serwisu internetowego Urzędu wraz z Biuletynem Informacji Publicznej,
 12. moderacja forum www.lubliniec.pl oraz usługi „pytania do Burmistrza”,
 13. administrowanie infokioskami (ogólnodostępnymi punktami dostępu do informacji                  w Internecie) na terenie Miasta,
 14. utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi                         i ogólnopolskimi oraz organizowanie konferencji prasowych,
 15. zbieranie, opracowanie i upowszechnianie informacji o Mieście i samorządzie publikowanych w środkach masowego przekazu,
 16. tworzenie wizerunku publicznego administracji samorządowej poprzez Internet,
 17. wykonywanie materiałów (ofert inwestycyjnych, prezentacji) terenów pod inwestycje             dla zainteresowanych podmiotów,
 18. tworzenie serwisu zdjęciowego dla potrzeb Urzędu,
 19. prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (dotacje, zewnętrzne fundusze pomocowe i granty) w sprawach należących         do kompetencji Wydziału,
 20. planowanie i inicjowanie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
 21. przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu Pilotażowego „Animator – Moje boisko – Orlik 2012”,
 22. organizowanie współpracy i nawiązywanie kontaktów z zagranicą w zakresie kultury, sportu i turystyki,
 23. współpraca z urzędami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 24. realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

w zakresie Zespołu  ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu:

 1. przygotowywanie procedury udzielenia dotacji, sporządzanie umów, analiza sprawozdań końcowych i kontrola merytoryczna wykonania zleconego zadania w zakresach: kultury, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym, kultury fizycznej i sportu,
 2. przygotowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi               w ramach działalności pożytku publicznego,
 3. współpraca z organizacjami, towarzystwami, związkami, fundacjami  i stowarzyszeniami kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,
 4. organizacja uroczystości miejskich i państwowych na szczeblu lokalnym,
 5. współudział w organizacji przedsięwzięć kulturalnych tj. festiwali, konkursów, wernisaży            i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto,
 6. współudział w organizacji imprez sportowych tj. zawodów, rajdów itp.,
 7. współorganizowanie i koordynacja imprez masowych w Mieście,
 8. uczestnictwo i współudział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych,
 9. współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w sprawach dotyczących kompetencji Zespołu,
 10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołania i funkcjonowania Lublinieckiej Rady Sportu oraz Lublinieckiej Rady Kultury oraz uczestnictwo w pracach tych podmiotów,
 11. współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej             i sportowo – rekreacyjnej,
 12. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 13. prowadzenie procedury tworzenia, łączenia i likwidowania instytucji kultury,
 14. przygotowanie oraz upowszechnianie całorocznego kalendarza imprez ogólnomiejskich,
 15. przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z procedurą nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta, przyznawania wyróżnień i nagród osobom zasłużonym dla rozwoju Miasta w zakresie kultury i sportu,
 16. nadzór nad działalnością Miejskiego Domu Kultury, opiniowanie oraz analiza  planów            i sprawozdań,
 17. nadzór nad działalnością Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, opiniowanie oraz analiza planów i sprawozdań,
 18. przygotowanie wniosków umożliwiających pozyskiwanie dotacji oraz zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów w zakresie kultury i sportu,
 19. realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

w zakresie Referatu  ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej:

 1. bezpośrednia obsługa osób załatwiających sprawy w Urzędzie, również poprzez wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, itp., koniecznych do załatwiania spraw urzędowych,            a także przyjmowanie oświadczeń osób zainteresowanych do protokołu,
 2. przyjmowanie spraw i korespondencji składanej w Urzędzie, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, w systemie SEKAP oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu,
 3. udzielanie wszelkich informacji dotyczących społeczności lokalnej, w tym z zakresu działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,
 4. obsługa centrali telefonicznej,
 5. prowadzenie rejestru zarządzeń i inicjatyw uchwałodawczych Burmistrza,
 6. wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 7. prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 8. przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady i jej komisji,
 9. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
 10. zapewnienie radnym oraz członkom komisji materiałów umożliwiających ich uczestnictwo w sesjach Rady i pracach komisji,
 11. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem kontaktów Rady z organizacjami społeczno – politycznymi oraz mieszkańcami Miasta,
 12. prowadzenie rejestru uchwał Rady w zapisie elektronicznym,
 13. prowadzenie korespondencji Rady,
 14. przekazywanie właściwym wydziałom uchwał Rady i wniosków komisji oraz nadzór nad ich realizacją,
 15. przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
 16. rejestracja i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu,
 17. udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę, w tym protokołów z posiedzeń Rady i komisji,
 18. przygotowywanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych,
 19. obsługa prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 20. przekazywanie właściwych zarządzeń Burmistrza Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 21. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zarządzeń Burmistrza i oświadczeń majątkowych właściwych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 22. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie uchwał Rady i oświadczeń majątkowych radnych,
 23. nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych zobowiązanych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz przekazywanie zebranych oświadczeń Burmistrzowi,
 24. nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz przekazywanie ich przewodniczącemu Rady,
 25. realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

 w zakresie Zespołu ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu, oraz placówek oświatowych Miasta, a także Żłobka Miejskiego,
 2. przygotowanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska lub odwołania wicedyrektora szkoły i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze,
 3. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach,
 4. sprawowanie kontroli nad procedurą uzyskiwania przez nauczyciela stażystę stopnia nauczyciela kontraktowego,
 5. przygotowywanie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły,
 6. wydawanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jeżeli nauczyciel uzyskał w trakcie pracy zawodowej wyższy poziom wykształcenia,
 7. prowadzenie procedury egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania,
 8. uczestniczenie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 9. uczestniczenie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza, w charakterze obserwatora                w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,
 10. nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu  uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
 11. zapewnienie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 12. analiza i opiniowanie projektów zmian sieci szkół i obwodów szkolnych,
 13. nadzór i kontrola nad realizacją procedury wypełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 14. realizacja procedury opracowywania i przygotowywania celem uzgodnień ze związkami zawodowymi projektów Regulaminu wynagradzania nauczycieli na nowy rok budżetowy,
 15. przygotowywanie procedury udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne,
 16. współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
 17. przygotowywanie procedury udzielania zgody na przyznawanie godzin ponadwymiarowych dyrektorom szkół,
 18. realizacja procedury wyrażania zgody na nauczanie indywidualne dla uczniów posiadających orzeczenie poradni pedagogiczno – psychologicznej,
 19. przygotowywanie decyzji na realizację świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
 20. realizacja procedury ustalania wysokości, przekazywania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
 21. realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

§ 23

Zespół ds. Kadr

Do zadań Zespołu ds. Kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 3. przygotowywanie projektów indywidualnych aktów kadrowych dla pracowników Urzędu,          a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 4. koordynowanie oceny pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 5. prowadzenie i koordynowanie naboru pracowników Urzędu, a także innych osób,                  dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 6. na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym               jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,
 7. prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,
 8. koordynowanie praktyk studenckich i szkolnych oraz stażów odbywanych w Urzędzie,
 9. obsługa programu kadrowego, a w szczególności wprowadzanie i aktualizowanie danych,
 10. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, a także innych aktów wewnętrznych polityki kadrowej Urzędu w szczególności z zakresu naboru pracowników, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji oraz nagradzania pracowników,
 11. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz kontrola tych zwolnień na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa,
 12. prowadzenie rejestru oświadczeń o działalności gospodarczej pracowników Urzędu, przygotowywanie sprawozdań z zakresu kadr.

§ 24

Wydział Organizacji

w zakresie Zespołu Administracyjno - Gospodarczego:

1.       zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2.       zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

3.       prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

4.       prowadzenie zbioru aktów prawnych,

5.       zapewnienie czystości i estetyki budynku i biur Urzędu, w tym nadzór nad pracownikami gospodarczymi,

6.       współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,

7.       prowadzenie rejestru udzielonych przez Burmistrza upoważnień lub pełnomocnictw,

8.       przygotowywanie statutów, regulaminów, zarządzeń i poleceń regulujących pracę Urzędu, wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu
i prowadzenie rejestru tych ogłoszeń,

9.       prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,

10.   terminowe i rzetelne dostarczanie korespondencji Urzędu do adresatów na terenie Miasta,

11.   wysyłanie korespondencji urzędowej drogą pocztową i prowadzenie całości dokumentacji i rozliczeń w tej kwestii,

12.   prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej w systemie SEKAP,

13.   prowadzenie ewidencji zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

a.                  kwartalne sporządzanie wykazu zaangażowania środków finansowych z budżetu,

b.                  kwartalne sporządzanie harmonogramu wydatków z budżetu,

c.                  opisywanie faktur dotyczących zakupów towarów i usług na potrzeby Urzędu pod względem merytorycznym,

14.   zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, druki, meble, środki czystości, sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie,

15.   gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,

16.   prowadzenie spraw bhp i p.poż., z wyjątkiem spraw merytorycznych zastrzeżonych                  w szczególności dla inspektora nadzoru,

17.   prowadzenie ewidencji środków trwałych,

18.   koordynacja i nadzór nad sprawami gospodarczymi Urzędu,

19.   zapewnienie prawidłowych warunków pracy,

20.   administrowanie lokalami Urzędu w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną Urzędu,

21.   dokonywanie zakupów i prenumeraty dziennika ustaw, dzienników urzędowych, czasopism, książek, wydawnictw itp.,

22.   dokonywanie zakupów towarów i usług na bieżące potrzeby Urzędu,

23.   prowadzenie archiwum zakładowego.

w zakresie Zespołu Informatyki:

obsługa informatyczna Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta nie korzystających z obsługi informatycznej w ramach jednostki, a w szczególności:

1)                              monitoring i utrzymanie w wymaganych standardach infrastruktury informatycznej,

2)                              planowanie i rozwój infrastruktury informatycznej,

3)                              zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej,

4)                              prowadzenie wszelkich działań informatyzacji w zakresie technicznej warstwy przetwarzania informacji.”.

§ 2

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W związku z niniejszą zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, do dnia 31 marca 2011 r., osoby odpowiedzialne zobowiązane są do dokonania zmian w obowiązujących dokumentach,            a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, zakresach czynności pracowników, upoważnieniach, albo do przedłożenia właściwym osobom odpowiednich projektów zmian lub nowych aktów.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 243/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 października 2010 r.             w sprawie zmiany Pełnomocnika Burmistrza Miasta Lublińca do spraw rewitalizacji miasta Lublińca.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 14 marca 2011 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 marca 2011 ROKU zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2011 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż