wersja do wydruku Jolanta Bryś 10.02.2011 12:04

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania ...

Zarządzenie Nr 20/2011

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26 stycznia 2011

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.12.2010r.               w sprawie powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.  z 2010r.               Nr 127, poz. 857), zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzenia Nr 293/2010, o którym mowa w tytule, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2  otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Lubliniecka Rada Sportu, zwana dalej Radą, powoływana będzie jeden raz w trakcie kadencji Rady Miejskiej w Lublińcu przez Burmistrza Miasta Lublińca, w jej skład wchodzić będą:

- 1 Radny Rady Miejskiej w Lublińcu;

- 8 przedstawicieli klubów i zrzeszeń sportowych wskazanych przez Burmistrza;

- 1 przedstawiciel lublinieckich szkół podstawowych i gimnazjów.

2.Imienny skład Rady Sportu ustali Burmistrz Miasta Lublińca w drodze zarządzenia stosownie do postanowienia ust.1.

§ 4  otrzymuje brzmienie następujące:

1. Rada Sportu składa się z:

- Przewodniczącego;

- Zastępcy;

- ośmiu członków.

2. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach jawnych.

3. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca.

§2

Pozostałe postanowienia zmiany Zarządzenia Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca                                 z dnia 14.12.2010r. nie ulegają zmianie.

§3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2011 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.