Lubliniec, dnia 28.01.2011r.

                             O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r., nr 19,  poz.117 z późn.zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.

I.   Przedmiotem przetargu są materiały wodociągowe i kanalizacyjne  :

1.    Kształtki z żeliwa szarego EN-GJL-250 PN 10.

Trójnik kołnierzowy Ø 80/80, 100/80, 150/80; kolano stopowe N Ø 80.; kształtka X-zaślepka Ø 80, 100, 150;  kształtka FW-długa Ø 80, 100, 150  - Pakiet nr 1.

2.    Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego.

           PN 16 szereg 14 fig 111 z obudową sztywną Ø 80, 100, 150.

           Nawiertka do rur PVC i PE z żeliwa sferoidalnego. PN 16 Ø 90/5/4”, 110/5/4”, 160/5/4” z kluczem z pokrętłem sztywnym.

           Zasuwka klinowa miękkouszczelniona gwintowana z żeliwa sferoidalnego PN 16 o parametrach jak w pkt 1 z gwintem wewnętrznym Ø 5/4”/5/4”.

           Hydrant podziemny Ø 80 PN 10/16  L-0,750 m, korpusy żeliwo,  kolumna stal.

           Skrzynka żeliwna do zasuw typ 4056 W; skrzynka do zasuw z PEHD typ 9501 W; skrzynka do hydrantów z PEHD typ 4055.

           Paczka - 20 szt. uszczelek płaskich gumowych Ø 80, 100, 150. - Pakiet nr 2.

3.    1 mb rury PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 90, 110, 160; 1 mb rury PE 80 SDR 17 PN 10 Ø 40.

          1 szt. mufy elektroskopowej Ø 40, 90, 110, 160.

          1 zestaw obejmujący- mufę elektrooporową PE 100 SDR 11, tuleję kołnierzową PE 100 SDR 11 i docisk galwaniczny Ø 90, 110, 160. - Pakiet nr 3.

4.    Łącznik rurowo-kołnierzowy Ø 100 w zakresie 100-130; łącznik rurowo-kołnierzowy Ø 100/125 w zakresie 117-147; łącznik rurowo-kołnierzowy Ø 150 w zakresie 152-182. - Pakiet nr 4.

5.    Rura kan. PVC-U klasa S (SDR; SN 8-ML i Lite) : Ø 160 L= 2 i 3 m; Ø 200 = 2 i 3 m; Ø 250 = 2 i 3 m; Ø315  = 2 i 3 m. - Pakiet nr 5.

6.    Trójnik PVC-U klasa S (SDR; SN 8-ML i Lite) : 90o Ø 160 x 160 i Ø 200 x 160. - Pakiet nr 6.

7.    Kolana PVC-U klasa S (SDR; SN 8-ML i Lite) : 15o, 30o, 45o, 67o Ø 160 i Ø 200. - Pakiet nr 7.

8.    Nasuwka PVC-U klasa S (SDR; SN 8-ML i Lite) : Ø 160, Ø 200. - Pakiet nr 8.

9.    Złączka dwukielichowa PVC-U klasa S (SDR; SN 8-ML i Lite) : Ø 160, Ø 200. - Pakiet nr 9.

10. Korek PVC-U klasa S (SDR; SN 8-ML i Lite) : Ø 160, Ø 200. - Pakiet nr 10.

11. Studnia inspekcyjna dn 400-kompletna; rura PVC-U trzonowa 400-SN 2 i SN 4; rura teleskopowa PVC-U , właz żeliwny A 15, wlaz żeliwny D 400, uszczelka manszetowa. - Pakiet nr 11.

II.  Termin realizacji zamówienia do 31.01.2012r.

III.  Zamawiający :

-     dopuszcza składania ofert częściowych, ale w zakraesie jak w ust. V, pkt 1.

-     nie dopuszcza składania ofert wariantowych

-     nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

-     nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

-     nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

-     nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV.  Kryterium oceny oferty :

        -  cena netto za pakiet                                         -    100%.

V. Termin składania ofert i dodatkowe warunki wyboru  :

1.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty dostawców posiadających pełen asortyment materiałów wod.-kan., wodociągowych lub kanalizacyjnych.

2.   Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach oznaczonych hasłem –

  „Przetarg na materiały wodociągowe i kanalizacyjne”  w siedzibie    Zamawiającego : Lubliniec,  ul. Spokojna 2, pokój nr 1 do dnia  04. 02. 2011r. do godz. 950.

3.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 04. 02. 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11.

4.   Magazyn Wykonawcy musi znajdować się w odległości nie większej niż 60 km od Lublińca.

5.   Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, czyli do 05.03.2011r.

6.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i pozostałe materiały zostały umieszczone na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl, można również otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12,  pocztą, fax-em lub e-mailem  :  zgklic@wp.pl.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:28.01.2011 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:11.02.2011 13:26