Zarządzenie  Nr 299/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr  17/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z

z dnia  19 stycznia  2010 r. w  sprawie umorzenia części zaległości czynszowych  z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu  przy ul. Grunwaldzka 27/31

                Na podstawie § 4 ust.5 zd.2   i § 7  ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) Burmistrz  Miasta  Lublińca  zarządza  :

§ 1

Uchylić zarządzenie  Nr 17/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/31.

§ 2

Za uchyleniem Zarządzenia, o którym mowa w § 1 następuje w związku z tym, iż dłużnik nie wywiązał się z  jej postanowień. Umarzając 80% należności Burmistrz Miasta określił, zgodnie z § 4 ust.5 zd.1 uchwały powołanej w podstawie prawnej, termin zapłaty pozostałej części należności do dnia 30.11.2010 r. Z dokonanych ustaleń wynika, że w powyższym terminie dłużnik nie dokonał wpłaty, w związku z czym stosownie do postanowień  uchwały Nr 568/LXII/06, Zarządzenie Nr 17/2010 o umorzeniu części należności podlega uchyleniu.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 299/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 17/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie umorzenia ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2011 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:11.01.2011 14:12