Zarządzenie Nr 296/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej

z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 20/7

            Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 5 oraz § 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz. 4028 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Umarzam p. Gabrieli  Paruzel część zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 20/7, wynoszącej              3.233,08 zł (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złotych 08/100)
  2. Umorzeniu podlega 75% zaległości, tj. kwota 2.424,81 zł (słownie: dwa  tysiące czterysta dwadzieścia cztery  złote 81/100)
  3. Pozostałą część należności w wysokości 808,27 zł (słownie: osiemset osiem złotych 27/100) należy wpłacić do dnia 10.04.2011 r. bezpośrednio w kasie administratora.
  4. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty pozostałej części należności, niniejsze zarządzenie podlegać będzie uchyleniu.

§ 2

Umorzenie należności, o której mowa w § 1 następuje w wyniku uznania, iż przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne oraz sytuacja materialna dłużnika i związane z tym możliwości płatnicze. Pani Paruzel samotnie wychowuje 4 uczących się dzieci. Dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi 750,00zł. Opłaty czynszowe wnoszą 693,51 zł. Wobec powyższych ustaleń w przekonaniu organu wniosek dłużnika o umorzenie,  jako spełniający przesłanki o których mowa w uchwale powołanej w podstawie prawnej zasługuje na uwzględnienie.

                                                                           § 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 296/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul....
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:28.12.2010 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:11.01.2011 14:22