UCHWAŁA NR 298/XXII/04

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.

 

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 8 ust. 1 i 2a, art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r.:

 1. w ramach zadań własnych z tytułu:

 • zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25.05.2004r. części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 12.181,-zł (rozdz. 75805) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w urzędzie miejskim (rozdz. 75023) - remont związany z awarią sterowników kotłów grzewczych centralnego ogrzewania

 • zwiększenia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w dniu 28.05.2004r. dochodów o kwotę 149.862,-zł na podstawie wniosku Gminy Lubliniec dot. przekazania kwoty rekompensującej utracone dochody za 2003r. z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki majątkowe (rozdz. 75023) - realizacja zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego"

 1. w ramach zadań zleconych z tytułu:

 • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-436/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. dotacji celowej na zadania zlecone (rozdz. 85212) o kwotę 4.800,-zł z przeznaczeniem na wypłaty - matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki
  w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ust.1 pkt 2 ustawy
  o świadczeniach rodzinnych

 1. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

 • zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lublinieckim w dniu 29 czerwca 2004r. środków dotacji celowej (rozdz. 60014) w kwocie 700.000,-zł
  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja nawierzchni ul. Skłodowskiej w Lublińcu"

 • zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lublinieckim w dniu 29 czerwca 2004r. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 92195)
  w kwocie 10.000,-zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wydania książki autorstwa Jana Fikusa "Lubliniec. Z dziejów miasta na Górnym Śląsku", której wydawcą jest gminna instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Lublińcu

 1. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie:

 

 

 

 

 

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

20.203.304,-

-

149.862,-

20.353.166,-

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

 

10.507.900,-

-

149.862,-

10.657.762,-

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

7.968.756,-

-

12.181,-

7.980.937,-

 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

 

-

-

12.181,-

12.181,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

35.723.177,-

-

162.043,-

35.885.220,-

 

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

2.935.554,-

-

4.800,-

2.940.354,-

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1.739.181,-

-

4.800,-

1.743.981,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

3.265.492,-

-

4.800,-

3.270.292,-

 

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

313.644,-

-

700.000,-

1.013.644,-

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

272.615,-

-

700.000,-

972.615,-

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

-

-

10.000,-

10.000,-

 

92195

Pozostała działalność

-

-

10.000,-

10.000,-

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

328.986,-

-

710.000,-

1.038.986,-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

a

b

c

d

11.200,-

-

-

11.200,-

11.200,-

-

-

11.200,-

-

-

-

-

9.600,-

2.700,-

-

6.900,-

3.600,-

-

-

-

01008

Melioracje wodne

a

b

c

d

3.600,-

-

-

3.600,-

3.600,-

-

-

3.600,-

-

-

-

-

3.600,-

2.700,-

-

900,-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.861.104,-

26.000,-

188.043,-

5.023.147,-

4.736.604,-

-

18.943,-

4.755.547,-

3.794.382,-

-

-

3.794.382,-

-

-

-

-

124.500,-

26.000,-

169.100,-

267.600,-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

407.100,-

-

26.000,-

433.100,-

407.100,-

-

6.900

414.000,-

339.500,-

-

-

339.500,-

-

-

-

-

-

-

19.100,-

19.100,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.242.575,-

26.000,-

162.043,-

4.378.618,-

4.118.075,-

-

12.043,-

4.130.118,-

3.443.300,-

-

-

3.443.300,-

-

-

-

-

124.500,-

26.000,-

150.000,-

248.500,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.703.287,-

-

17.800,-

15.721.087,-

 

12.810.257,-

-

17.800,-

12.828.057,-

10.088.500,-

-

-

10.088.500,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.893.030,-

-

-

2.893.030,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.758.417,-

-

17.800,-

4.776.217,-

4.758.417,-

-

17.800,-

4.776.217,-

4.100.000,-

-

-

4.100.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

 

a

b

c

d

615.650,-

17.800,-

-

597.850,-

615.650,-

17.800,-

-

597.850,-

400.000,-

-

-

400.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85401

Świetlice szkolne

a

b

c

d

615.650,-

17.800,-

-

597.850,-

615.650,-

17.800,-

-

597.850,-

400.000,-

-

-

400.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a

b

c

d

522.000,-

6.520,-

6.520,-

522.000,-

522.000,-

6.520,-

-

515.480,-

110.000,-

-

-

110.000,-

132.000,-

-

-

132.000,-

-

-

6.520,-

6.520,-

92601

Obiekty sportowe

a

b

c

d

380.000,-

6.520,-

6.520,-

380.000,-

380.000,-

6.520,-

-

373.480,-

110.000,-

-

-

110.000,-

-

-

-

-

-

-

6.520,-

6.520,-

 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

38.271.719,-

50.320,-

212.363,-

38.433.762,-

29.726.711,-

24.320,-

36.743,-

29.739.134,-

15.239.973,-

-

-

15.239.973,-

2.589.450,-

2.700,-

-

2.586.750,-

8.545.008,-

26.000,-

175.620,-

8.694.628,-

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.935.554,-

-

4.800,-

2.940.354,-

2.924.515,-

-

4.800,-

2.929.315,-

545.184,-

-

-

545.184,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a

b

c

d

1.739.181,-

-

4.800,-

1.743.981,-

1.728.142,-

-

4.800,-

1.732.942,-

29.007,-

-

-

29.007,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

 

 

 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

3.265.492,-

-

4.800,-

3.270.292,-

3.254.453,-

-

4.800,-

3.259.253,-

706.963,-

-

-

706.963,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

 

 

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

 

Dział

Rozdz.

Nazwa

 

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

a

b

c

d

313.644,-

-

700.000,-

1.013.644,-

313.644,-

-

-

313.644,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

700.000,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

a

b

c

d

272.615,-

-

700.000,-

972.615,-

272.615,-

-

-

272.615,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

700.000,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

-

-

10.000,-

10.000,-

-

-

10.000,-

10.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

10.000,-

10.000,-

-

-

10.000,-

10.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

328.986,-

-

710.000,-

1.038.986,-

328.986,-

-

10.000,-

338.986,-

10.942,-

-

-

10.942,-

-

-

-

-

-

-

700.000,-

700.000,-

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

- po stronie dochodów 40.214.498,-zł

- po stronie wydatków 42.763.040,-zł

- deficyt budżetu 2.548.542,-zł

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwaa Rady Miejskiej Nr 298/XXII/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:06.07.2004 14:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 07:35