wersja do wydruku Jolanta Bryś 17.12.2010 11:18

Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ...

Zarządzenie Nr 293/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie: powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania                       jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.  z 2010r. Nr 127, poz. 857), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Radę Sportu w Lublińcu, zwaną dalej „Rada Sportu” jako zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.

2. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

- strategii rozwoju gmin, powiatów i województwa w zakresie kultury fizycznej;

- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów bazy sportowej na danym terenie;

- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej;

- projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie.

§ 2

1. Lubliniecka Rada Sportu, zwana dalej Radą, powoływana będzie jeden raz w trakcie kadencji Rady Miejskiej w Lublińcu przez Burmistrza Miasta Lublińca, w jej skład wchodzić będą:

- 1 Radny Rady Miejskiej w Lublińcu;

- 7 przedstawicieli klubów i zrzeszeń sportowych wskazanych przez Burmistrza;

- 1 przedstawiciel lublinieckich szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Imienny skład Rady Sportu ustali Burmistrz Miasta Lublińca w drodze zarządzenia stosownie do postanowienia ust.1.

§ 3

1. W trakcie trwania kadencji Burmistrz może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu.

2. Zmiany w składzie Rady Sportu lub odwołania członków Rady dokonuje się w tym samym trybie co ich powoływanie.

§ 4

1. Rada Sportu składa się z:

- Przewodniczącego;

- Zastępcy;

- siedmiu członków.

2. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach jawnych.

3. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca.

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz Miasta Lublińca - niezwłocznie po ustaleniu składu Rady.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę,         zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 6

1. Przewodniczący lub Zastępca zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Sportu na wniosek Burmistrza lub członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.

2. Jeżeli Przewodniczący lub jego zastępca nie zwołują posiedzenia, wówczas posiedzenie zwołuje Burmistrz Miasta Lublińca i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.

§ 7

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej  (minimum 3) dni przed terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane również telefonicznie,                e-mailem lub za pośrednictwem faxu.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§ 8

Obrady posiedzenia są prawnie wiążące, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, albo w przypadku określonym w § 6 ust.2 wskazany przez Burmistrz Miasta Lublińca członek Rady Sportu.

§ 9

1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca  lub  w przypadku określonym w § 6 ust.2 wskazany przez Burmistrza Miasta Lublińca członek.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi Burmistrza Miasta Lublińca lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

3. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Burmistrz Miasta Lublińca lub Przewodniczący Rady Sportu.

4. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby,                       a  w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń społeczno-zawodowych.

§ 10

1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 11

1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Sportu podpisuje Przewodniczący obrad na których uchwała została podjęta.

3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.

4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia            w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Burmistrzowi Miasta Lublińca za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Sportu.

§ 12

Oprócz uchwał merytorycznych, wymienionych w § 11 Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.

§ 13

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant.

2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących                     w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 14

1. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Wydział Promocji, Kultury, Sportu                 i Turystyki.

2. Obsługa obejmuje:

- zawiadomienie o posiedzeniu Rady Sportu;

- przygotowanie materiałów dla wybranych tematów będących przedmiotem opinii;

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Sportu;

- inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą Rady Sportu.

§ 15

Członkowie Rady Sportu wykonują swoje zadania społecznie.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 293/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Rady Sportu w Lublińcu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2010 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.