Zarządzenie Nr 282/2010

   Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 03 grudnia 2010r.

w sprawie rozłożenia na raty  zaległości czynszowej  z tytułu najmu  lokalu  użytkowego  położonego w Lublińcu przy  ul. Mickiewicza 9

             Na podstawie § 5 ust.1 i 3  i § 7 ust.1 pkt.2 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028z póżn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Rozkładam  p. Annie Nicpoń  na raty zadłużenie czynszowe w wysokości 2231,95 zł  (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden 95/100 ) wraz z odsetkami, w tym 2206,20 zł należności głównej oraz 25,75 zł odsetek, za najem lokalu użytkowego  przy ul. Mickiewicza 9  w Lublińcu.

§ 2

Należność, o której mowa w § 1 zostaje rozłożona na 5 rat i będzie  regulowana w następujących terminach:

          Łącznie        Należność     Odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I. rata do dnia 10 grudnia           2010r.               500,00zł         493,56zł  6,44zł

II. rata do dnia 10 stycznia         2011r.               500,00zł         493,56zł  6,44zł

III. rata do dnia 10 lutego            2011r.               500,00zł         493,56zł  6,44zł

IV. rata do dnia 10 marca           2011r.               500,00zł           493,57zł          6.43zł

V. rata do dnia 10 kwietnia                     2011r.               231,95zł             231,95zł         0,00zł   

                                                                       § 3

Rozłożenie na raty należności, o których mowa w § 1 następuje w wyniku uznania,   iż za zastosowaniem tej ulgi przemawiają  uzasadnione względy społeczne oraz sytuacja materialna dłużnika i związane z tym możliwości płatnicze.

                                                                        § 4

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

                                                                       § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 282/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2010r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego w Lublińcu przy ul....
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:13.12.2010 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:27.12.2010 10:34