Zarządzenie Nr 279/2010

                                                 Burmistrza Miasta Lublińca

      z dnia 30 listopada 2010r.

zmieniające Zarządzenie Nr 54/2010  Burmistrza Miasta Lublińca z dnia  10 marca 2010 r. w sprawie umorzenia części zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 25/11 i ul. Pawła Stalmach 22/2.

    Na podstawie § 4 ust.1 pkt. 3  i § 7 ust.1 pkt.2 i ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

§ 1 ust.2  Zarządzenia, o którym mowa w tytule, otrzymuje brzmienie: "Pozostałą część należności w wysokości 28.617,78zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemnaście  złotych 78/100) w tym 19.243,64 zł należności głównych i  9.374,14 zł odsetek należy wpłacić do dnia 30.04.2011 r. bezpośrednio w kasie A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu"

§ 2

Pozostałe postanowienia  Zarządzenia Nr 54/2010 z dnia 10 marca 2010 r. nie ulegają zmianie.

                                                                            § 3

Za podjęciem niniejszego zarządzenia przemawiają okoliczności, że dłużniczka do dnia 30 listopada 2010 r. wpłaciła 15.592,00zł należności głównych oraz 500 zł odsetek  tj. większą części zadłużenia czynszowego, które była zobowiązana do tego dnia uregulować. Wobec faktu, że czyni starania, aby spłacić pozostałą część należności, w celu umożliwienia  jej  wykonania tego obowiązku, uwzględniając jej sytuację rodzinną i materialną uzasadnione jest uwzględnienie jej wniosku i przedłużenie terminu spłaty.   

                                                                         § 4

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 279/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 listopada 2010r. zmieniające Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie umorzenia części ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:09.12.2010 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:27.12.2010 10:31