Z A R Z Ą D Z E N I E  277 /10 

                                    Burmistrza  Miasta Lublińca

                                     z dnia 29 listopada 2010 r

Zmieniające zarządzenie Nr  204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia zasad-polityki rachunkowości.

 Na podstawie art.40 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

                                                                        § 1.

 W  zarządzeniu, o którym mowa w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku do Zarządzenia „Zasady – polityki rachunkowości po § 4  dodaje się § 4a   

     w brzmieniu:

  „§ 4a. W zakresie udzielania zaliczek wprowadza się następujące  uregulowania :

  1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu i sprawnego realizowania  zadań oraz terminowej płatności dokonywanych wydatków udzielane są pracownikom zaliczki na pokrycie wydatków, które muszą być uiszczone w formie gotówkowej.
  2. Zaliczki wypłaca się w oparciu o prawidłowo wypełniony druk, na którym dokładnie    określony został rodzaj zakupu, bądź cel któremu zaliczka ma służyć.
  3.  Zaliczki stałe podpisane pod względem merytorycznym  zatwierdza  Burmistrz i Skarbnik / lub osoby upoważnione / pracownikom zatrudnionym  w stałym stosunku pracy, którzy       w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne, stale powtarzające się wydatki.
  4. Zaliczki jednorazowe  wypłacane pracownikom zatrudnionym w Urzędzie w stałym stosunku pracy. Zaliczki jednorazowe mogą być wypłacone na poczet podróży służbowej, zakup materiałów i usług itp.
  5. W przypadku pobierania zaliczki na delegację, osoba otrzymująca polecenie wyjazdu wypełnia dolny odcinek, na którym uzyskuje akceptację Burmistrza i Skarbnika lub osób przez nich upoważnionych.
  6. Wypłata powyższych zaliczek następuje na podstawie podpisanych dokumentów w kasie lub przelewem na konto pracownika.
  7. Rozliczenia zaliczki dokonuje pracownik  odpowiednio na druku rozliczenia zaliczki lub polecenia wyjazdu służbowego. Do rozliczenia dołącza faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie określonych wydatków. Dołączone dowody księgowe winny być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,  a w przypadku delegacji w terminie 14 dni od zakończenia podróży służbowej.
  8.  Do czasu rozliczenia się z poprzednio pobranej zaliczki nie mogą być wypłacane następne zaliczki. Zaliczki nie rozliczone w terminie podlegają potrąceniu  przy wypłacie najbliższych wynagrodzeń”.

2)  W „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych” stanowiącej załącznik    Nr 2 do „Zasad – polityki rachunkowości” w § 16 dodaje się  pkt  4a w brzmieniu:

„4a Faktury, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zakup środków trwałych poniżej 3.500zł. kierowane są do wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za dokonanie zakupu. Pracownik po dokonaniu opisu merytorycznego przekazuje w/w dokumenty do wydziału odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych celem zaewidencjonowania zakupów oraz dokonania odpowiednich zapisów na w/w dokumencie. Zapis powinien zawierać „ Wprowadzono do ewidencji pozostałych środków trwałych w wartości, numer inwentarzowy oraz podpis”. Opisane dowody księgowe podlegają przekazaniu do wydziału finansowego.”

3) W Zakładowym Planie Kont stanowiącym załącznik Nr 1 do „Zasad – polityki rachunkowości”:

a)    w wykazie kont syntetycznych organu :

      do konta bilansowego 962 -wynik na pozostałych operacjach dodaje się wyrazy:

     „różnice  kursowe   wynikające z realizacji programów z funduszy pomocowych w  korespondencji z kontem 967 ”

b)    w wykazie kont syntetycznych jednostki budżetowej :

     -w ewidencji do konta 011 wyrazy przychody z zakończonej i   rozliczonej inwestycji według kosztu wytworzenia (MA konto 800)”               

       zastępuje się :  „ przychody z zakończonej i rozliczonej inwestycji według kosztu wytworzenia ( Ma konto  080)

    - na stronie Wn konta 800I-Fundusz inwestycyjny jednostki skreśla się zapis : „zamknięcie   zadania inwestycyjnego(Ma konto 080) z  równoczesnym zapisem ( Wn konto 011 Ma 800)”

§ 2.

   

      Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005r. nie ulegają zmianie.

                       

§ 3.

                       

    Zarządzenie wchodzi w życie z mocą  od 01 stycznia 2010r. z wyjątkiem §1 pkt3, który       obowiązuje z mocą od 31 grudnia 2009r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie 277 /10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 listopada 2010 r. Zmieniające zarządzenie Nr 204/05 z dnia 30 grudnia 2005r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie: przyjęcia zasad- ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:09.12.2010 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.02.2011 12:14