ZARZĄDZENIE  NR  274/10

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  26  LISTOPADA  2010 ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2010 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia :

1.       w ramach zadań własnych z tytułu :

-           przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 10.000,00 zł (rozdz. 75818) na wydatki bieżące (zadania statutowe) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 (rozdz. 80104),

-           zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.119,00 zł (rozdz.85295) na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/4/10/10 z dnia 18 listopada 2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-           zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 49.041,00 zł (rozdz.85214) na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/184/13/10 z dnia 19 listopada 2010r. z przeznaczeniem na  sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o którym mowa w ustawie w ustawie o pomocy społecznej,

-           zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 843,00 zł (rozdz.85219) na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/476/10 z dnia 25 listopada 2010r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku,

2.       w  ramach  zadań  zleconych  z tytułu zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę  1.471,00 zł (rozdz.85195) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/457/2010 z dnia 15 listopada 2010r. na wniosek Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

                                             

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2010r. wynosi:

-         po stronie dochodów         58.080.097,00 zł

-         po stronie  wydatków         60.906.936,00 zł

-         deficyt budżetu                    2.826.839,00 zł

 

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 274/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:09.12.2010 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.02.2011 12:09