ZARZĄDZENIE  NR  265/10

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  17  LISTOPADA  2010 ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2010 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2010r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia :

1.       w ramach zadań własnych z tytułu :

-           zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę  11.051,00 zł (rozdz.85213) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/398/10 z dnia 20 października 2010r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb,

-           zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 36.702,00 zł (rozdz.85214) na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/184/10/10 z dnia 8 listopada 2010r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o którym mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2.       w  ramach  zadań  zleconych  z tytułu :

-           zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę  433,00 zł (rozdz.85213) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/398/10 z dnia 20 października 2010r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb,

-           zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15.784,00 zł (rozdz.85203) na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/436/10 z dnia 8 listopada 2010r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-           zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18.871,90 zł (rozdz.01095) na podstawie
decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/57/10/10 z dnia 9 listopada 2010r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2010r.

                                             

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2010r. wynosi:

-         po stronie dochodów         58.004.565,00 zł

-         po stronie  wydatków         60.831.404,00 zł

-         deficyt budżetu                    2.826.839,00 zł

 

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 265/10 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r..
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:26.11.2010 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:13.12.2010 12:14