Protokół Nr 54 /10

z wspólnego posiedzenia  Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Sprawa Socjalnych

odbytego w dniu 3  listopada  2010r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

          5.    Przyjęcie pisemnej informacji na temat działających w Lublińcu organizacji pozarządowych  zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i pomocy społecznej, problematyką  edukacji, kultury i turystyki. 

          6.    Podsumowanie prac komisji w kończącej się kadencji Rady.

    7.   Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Wspólne posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 10 radnych połączonych komisji.

Ad.  2.

Przewodnicząca: zaproponowała, aby dokonać zmiany w porządku obrad przez dodanie ostatniego punktu nr 8 Przyjęcie protokołu z niniejszego posiedzenia. Dodał, że ta zmiana wiąże się z tym, że obecne posiedzenie jest ostatnim posiedzeniem komisji w tej kadencji Rady.   Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia z zaproponowaną zmianą, 10  głosy „za”.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 10 głosów „za”.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dostarczono projekty uchwał na najbliższą sesję które należy zaopiniować.

a.       projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi  oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”;

       Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że projektem uchwały zajmował się Wydział Promocji.
       Następnie poprosiła, naczelnika Wydziału Promocji o omówienie tematu projektu uchwały. 

       Naczelnik Sebastian Majdzik:  oświadczył, że co roku przyjmowany jest program współpracy z
       organizacjami pozarządowymi po przeprowadzeniu wymaganych  konsultacji z organizacjami.
       Program spełnia wszystkie wymogi prawem przewidziane   

Radny Alfred Prządło: podniósł, aby komisja która przydziela pieniądze organizacjom działała rozważnie i nie uprawiała rozdawnictwa. Trzeba wspierać biednych a nie zamożnych.

Radny Leszek Ligowski: stwierdził, że pieniądze powinny być przydzielane na rzecz młodzieży a nie dorosłych którzy mają możliwości zarobkowe.

         

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 10 radnych Komisji Oświaty. Oddano 10 głosów „za”.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

      

b.       rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie   krajowym i międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich  przyznawania;

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 10 radnych Komisji Oświaty. Oddano 10 głosów „za”.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

 

c.      przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w   
                Lublińcu;

Przewodnicząca Komisji:  oświadczyła, że skargę na  Dyrektora SP 3 w Lublińcu wniósł, pan
Mirosław Uszko. Następnie zaproponowała przedłużenie postępowania skargowego do 28 lutego
2011 r. uzasadniając, że  przyczyną przedłużenia skargi, jest skomplikowany i zawiły charakter sprawy i wynikająca stąd konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego. Ponadto w związku z upływem obecnej kadencji Rady Miejskiej, rozpatrzenie skargi, w tym przeprowadzenie stosownego postępowania, wymaga ukonstytuowania się nowej Rady oraz jej właściwej Komisji, ponieważ zgodnie ze Statutem Miasta Lublińca, badaniem skargi należącej do właściwości Rady oraz przygotowaniem projektu uchwały zajmuje się odpowiednia Komisja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 10 radnych Komisji Oświaty. Oddano 10 głosów „za”.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

       d.     przekazania skargi.     

 

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że projekt uchwały dotyczy poprzednio omawianej skargi pana Uszko w której  skarży się również na pracowników SP 3 nauczyciela i pedagoga. Rada nie jest właściwa prowadzić sprawy tych osób z uwagi na to, że podlegają one bezpośredni Dyrektorowi SP 3. W związku z czym w części tych osób skargę należ przekazać Dyrektorowi SP 3.

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 10 radnych Komisji Oświaty. Oddano 10 głosów „za”.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że kolejnym punktem obrad jest przyjęcie pisemnej informacji na temat działających w Lublińcu organizacji pozarządowych  zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i pomocy społecznej, problematyką  edukacji, kultury i turystyki. 

Informację pisemną przygotował Wydział Promocji. 

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania do przygotowanej informacji. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 10 radnych połączonych Komisji. Oddano 10 głosów „za”.

Ad. 6.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że kolejnym punktem posiedzenia komisji jest podsumowanie prac komisji w kończącej się kadencji Rady. Głównymi przedmiotami obrad było opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady oraz rozpatrywanie spraw dotyczących oświaty, edukacji i zdrowia. Przewodnicząca Komisji podziękował wszystkim członkom obu komisji za prace w komisjach.

Ad. 7

       Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy radni mają do omówienia sprawy bieżące. Spraw
       bieżących nie było. 

       Ad. 8

      Komisje jednogłośnie, 10 głosów „za” przyjęły protokół z niniejszego posiedzenia.

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

Przewodnicząca Komisji                                       Przewodniczący Komisji

                                                                           

             Renata Pilawa                                                    Wojciech Jędryka

                                                                                         

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 54 /10 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Sprawa Socjalnych odbytego w dniu 3 listopada 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:25.11.2010 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:08