Zarządzenie Nr 255/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

                        Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz uchwały Nr 446/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony pod uprawy rolne oraz uchwały Nr 772/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2010 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr 446/XL/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 maja   2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony pod uprawy rolne, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość gruntową położoną przy ul. M. C. Skłodowskiej w Lublińcu na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości

działki oznaczone nr:

z karty mapy 1 obręb Lubliniec

883/51 o pow. 0,1461 ha

884/51 o pow. 0,2385 ha

885/51 o pow. 0,0686 ha

886/51 o pow. 0,0023 ha

1290/51 o pow. 0,9883 ha

z karty mapy 2 obręb Lubliniec

2543/56 o pow. 0,0038 ha

3473/56 o pow. 0,9413 ha

część działki 2542/56 o pow. 0,0933 ha

część działki 2544/56 o pow. 0,1174 ha

zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00032900/3 jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. M. C. Skłodowskiej.

Do dzierżawy przeznacza się obszar o pow. 2,5796 ha.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca przeznaczony do dzierżawy teren  oznaczony jest symbolem 125 US, U – tereny usług sportu i rekreacji oraz ośrodków rehabilitacyjnych oraz ośrodków opiekuńczych, usługi.

§2

  1. Czynsz roczny, płatny w dwóch ratach do 30 kwietnia i 30 października zostanie ustalony w wyniku przetargu, stanowić będzie kwotę brutto ze względu na stawkę zwolnioną podatku VAT.
  2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 550,00 zł brutto
  3. Termin, miejsce i warunki przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu. 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Lublińcu z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

 § 4

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2010 r. do 18 listopada 2010 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 255/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. M. C. Skłodowskiej...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.11.2010 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak