UCHWAŁA NR 791/LIX/2010

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKUw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego w Lublińcu na dofinansowanie zakupu lampy do fototerapii dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Lublińcu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 220 ust 1. ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm..) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1


Miasto Lubliniec udzieli w 2010 roku Powiatowi Lublinieckiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy do fototerapii dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Lublińcu


§ 2


Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem Lubliniec.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 791/LIX/2010 RM w L-cu z dn. 9.11.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego w Lublińcu nadofinansowanie zakupu lampy do fototerapii dla Oddziału Dziecięcego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:15.11.2010 14:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:15.11.2010 14:19