Uchwała 789/ LIX/ 2010

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 36, art. 237 § 4 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala:
§ 1


Przedłużyć do dnia 28 lutego 2011 r. termin rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana

Mirosława Uszko na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu.§ 2


Przyczyną przedłużenia skargi, o której mowa w § 1 jest skomplikowany i zawiły charakter sprawy

i wynikająca stąd konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego. Ponadto w związku z upływem obecnej kadencji Rady Miejskiej, rozpatrzenie skargi, w tym przeprowadzenie stosownego postępowania, wymaga ukonstytuowania się nowej Rady oraz jej właściwej Komisji, ponieważ zgodnie ze Statutem Miasta Lublińca, badaniem skargi należącej do właściwości Rady oraz przygotowaniem projektu uchwały zajmuje się odpowiednia Komisja Rady Miejskiej.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała 789/ LIX/ 2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:15.11.2010 14:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak