Uchwała Nr 784/ LIX / 2010

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 769/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:


§ 1

1. W uchwale, o której mowa w tytule, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 5 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych dochodów tych jednostek.”

b) skreśla się § 6.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lublińca.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 784/ LIX / 2010 RM w L-cu z dn.9.11.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 769/LVIII/2010 RM w L-cu z dn. 19.10.2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez (...)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:15.11.2010 13:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:15.11.2010 13:57