Protokół Nr  53 /10

z wspólnego posiedzenia  Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

oraz Komisji Zdrowia i Sprawa Socjalnych

odbytego w dniu 14  października  2010r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

          5.  Przyjęcie pisemnej informacji na temat działających w Lublińcu organizacji 
               pozarządowych  zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i pomocy 
               społecznej, problematyką  edukacji, kultury i turystyki. 

    6.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Wspólne posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 9 radnych połączonych komisji.

Ad.  2.

Komisje jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 9 głosów „za”. 

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 9 głosów „za”.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejsze posiedzenie wspólnych komisji dostarczono projekty uchwał na najbliższą sesję które należy zaopiniować.

a.     projekt uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez

samorządowej jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty;

       Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że projektem uchwały w sprawie gromadzenia na
       wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowej jednostki budżetowe prowadzące

       działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zajmie się Komisja Oświaty i tylko radni tej    
       komisji będą opiniować projekt. Następnie poprosiła Skarbnik Miasta panią Ewę Kaczmarczyk o

       przedstawienie materii projektu.

       Skarbnik Miasta: stwierdziła, że projekt uchwały jest konsekwencją zmian w prawie -  ustawie o
       finansach publicznych która nakłada na jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w

       ustawie o systemie oświaty gromadzenia na wydzielonym rachunku ich dochodów.

       

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 7 radnych Komisji Oświaty. Oddano 7 głosów „za”.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

      b.    zakazu wprowadzania do obrotu niektórych substancji na terenie Gminy Lubliniec;

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że projektem uchwały w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu niektórych substancji na terenie Gminy Lubliniec zajmują się połączone Komisje Zdrowia i Oświaty.  Następnie poprosiła pracownika UM Zbigniewa Świtałę o omówienie tematu uchwały.

Pracownik UM Zbigniew Świtała: stwierdził, że w ostatnim czasie nagłośniona została sprawa legalnego obrotu i sprzedaży  dopalaczy jako środków odurzająco – narkotycznych. Nabywcami dopalaczy jest głównie młodzież. W Województwie Śląskim jako pierwsza uchwałę w przedmiocie zakazu obrotu dopalaczami podjęła Ruada Śląska. Ponadto Sejm pracuje nad rządowym projektem uchwały w sprawie dopalaczy. W tym przypadku słusznym jest procedowanie nad złożonym projektem.

Radny Wojciech Jędryka: stwierdził, że dopalacza  to nic innego jak narkotyki które wiemy jak uzależniają i szkodzą zdowiu.

Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że sprawę dopalaczy poruszał już na wcześniejszych sesjach Rady. Dobrze, że Urząd zajął się sprawą dopalaczy.

 

 

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 9 radnych połączonych Komisji. Oddano 9 głosów „za”.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że komisje pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że kolejnym punktem obrad jest przyjęcie pisemnej informacji na temat działających w Lublińcu organizacji pozarządowych  zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i pomocy społecznej, problematyką  edukacji, kultury i turystyki. 

W związku z nieprzedstawieniem przedmiotowej informacji proponuję przenieś punkt na kolejne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji: zapytała radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 9 radnych połączonych Komisji. Oddano 9 głosów „za”.

Ad. 6

       Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy radni mają do omówienia sprawy bieżące. Spraw
       bieżących nie było. 

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

Przewodnicząca Komisji                                       Przewodniczący Komisji

                                                                           

             Renata Pilawa                                                    Wojciech Jędryka

                                                                                         

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 53 /10 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Sprawa Socjalnych odbytego w dniu 14 października 2010r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:15.11.2010 13:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:07