Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 listopada 2010 r.

                                                              Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 3 listopad 2010 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Podsumowanie prac komisji za okres od 2006 r. do 2010 r.

5.     Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Maria Dmitriew. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 6 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 6 głosów „za”.  

Ad  3.

Przewodnicząca odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia, do którego wniesiono poprawki pisarskie. W związku z koniecznością naniesienia poprawek Przewodnicząca zaproponowała przeniesie przegłosowania protokołu do ostatniego punktu posiedzenia. Radni przy 6 głosach „za” przegłosowali zamianę porządku obrad posiedzenia.

   

Ad 4.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że  Komisja rewizyjna obraduje na swoim ostatnim posiedzeniu w kadencji 2006 r.  -  2010 r.. Dodała, że w 2010 r. odbyło się 14 posiedzeń komisji. J

Radny Alfred Prządło: wskazał, że komisja w kadencji 2006 r. – 2010 r. odbyła 61 posiedzeń.

Przewodnicząca Komisji: podziękowała członkom komisji za pracę w Komisji rewizyjnej.       

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że przechodzimy do omawiania spraw bieżących.

Przewodnicząca Komisji: podniosła, sprawę z dnia 27.05.2009 r. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w parku komunalnym z przeznaczeniem pod budowę dinoparku.  Dodała, że zapisy protokołu z dnia 27.05.2009 r. pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w parku komunalnym firmie „ZET” nie zostały przeniesione do aktu notarialnego. Wskazał, że firma „ZET” obowiązana jest do dnia 27 lipca 2011 r. rozpocząć inwestycję budowy dinoparku. W materiałach komisji kserokopia protokołu z przetargu z dnia 27 maja 2009 r.

Paragraf 5 Protokołu brzmiał:

„Terminy zagospodarowania nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do rozpoczęcia budowy obiektów kubaturowych na terenie parku tematyczno – edukacyjnego ZAUROLANDIA w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy oddania w użytkowanie wieczyste( za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów budynków) i zakończenia zabudowy tj. wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym nie później niż 2 lata od chwili zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste.”

Paragraf 6 Protokołu brzmiał:

„Zobowiązania i kary umowne:

·         W przypadku niezrealizowania inwestycji w okresie 2 lat od daty zawarcia aktu notarialnego Gminie będzie przysługiwało prawo przejęcie nieruchomości za cenę stanowiącą kwotę brutto będącą sumą I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i ceny budynków i budowli wyszczególnionych w § 3

·         Za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy użytkownik wieczysty podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1, pkt 5 k.p.c. i zapłaci kary umowne w wysokości 10% ceny osiągniętej w przetargu przy opóźnieniu o 1 rok a za każdy kolejny rok opóźnienia opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10%.

·         W przypadku zbycia przez nabywcę nieruchomości na rzecz osoby trzeciej bez przeniesienia na nią obowiązków , o których mowa wyżej, użytkownik wieczysty podda się egzekucji zgodnie z 777 § 1, pkt 5 k.p.c. i zapłaci karę umowną w wysokości 20% ceny osiągniętej w przetargu.

·         Odstąpienie od zabudowy nieruchomości lub wykorzystanie nieruchomości w sposób sprzeczny z celem na który została oddana użytkownik wieczysty podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1, pkt 5 k.p.c. i zapłaci karę umowną w wysokości 50 % ceny osiągniętej w przetargu.”

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że brak przeniesienia tych zapisów do aktu notarialnego stanowi spore niedopatrzenie ze strony oddającej grunt w użytkowanie, gdyż w sposób niedostateczny zabezpiecza interesy Gminy.

Naczelnik UM Daniel Delekta: stwierdził, że zapisy protokołu nie były wprowadzane do aktu notarialnego zgodnie z sugestią notariusz pani Madej. W myśl zapisów aktu notarialnego który odwołuje się w swoich postanowieniach do protokołu z przetargu, protokół ten stanowi integralną cześć aktu notarialnego. Co do dochowania terminu rozpoczęcia budowy prawdopodobnie inwestor go zachowa, gdyż zgodnie z posiadaną dokumentacją pisemną planuje rozpoczęcie budowy wiosną 2011 r.   

W tym miejscu z posiedzenia wyszła radna Danuta Lampka oraz radny Leszek Ligowski.

W  tym miejscu na posiedzenia przybył radny Jerzy Orszulak.

Ad. 6

Protokół z poprzedniego posiedzenia po poprawkach został przyjęty jednogłośnie, 5 głosów „za”.

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                           

                                                                                              Maria Dmitriew

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 listopada 2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2010 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż