wersja do wydruku Danuta Knopik 22.10.2010 13:23

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych

ZN.341b/00041/2010                                        Lubliniec, dnia 21.10.2010r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Lubliniec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących  zadań:

1.        Zadanie 1: Podział geodezyjny działki nr 2801/33 o pow. 0,1018 ha z karty mapy 2 obrębu Lubliniec opisanej  w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu pod nr  CZ1L/00036418/5 jako własność Gminy Lubliniec [w wyniku podziału powstaną 2 działki];

2.        Zadanie 2: Podział geodezyjny działki nr 1243/51 o pow. 0,1894 ha z karty mapy 1 obrębu Lubliniec opisanej  w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu pod nr  CZ1L/00051246/9 jako własność Gminy Lubliniec [w wyniku podziału powstaną 2 działki];

3.        Zadanie 3: Podział geodezyjny działki nr 2608/170 o pow. 2,9203 ha  z karty mapy 4 obręb Lubliniec opisanej  w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu pod nr  CZ1L/00033852/8 jako własność Gminy Lubliniec [w wyniku podziału powstaną 2 działki];

4.         Zadanie 4: Podział geodezyjny działki nr 864/127 o pow. 0,1302 ha  z karty mapy 3 obręb Steblów opisanej  w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu pod nr CZ1l/000045310/4 jako współwłasność Moniki i Zbigniewa Kolasa [w wyniku podziału powstaną 2 działki];

5.        Zadanie 5: Wznowienie znaków granicznych działek  z karty mapy 5 Droniowiczki obręb Lubliniec stanowiących własność Gminy Lubliniec [13 znaków]:

- 3090/130 o pow. 0,0537 ha  opisana w KW 39111

- 3091/130 o pow. 0,0536 ha  opisana w KW 39112

- 3092/130 o pow. 0,0536 ha  opisana w KW 39113

- 3093/127 o pow. 0,0558 ha  opisana w KW 39114

- 3094/127 o pow. 0,0578 ha  opisana w KW 39115

Po zakończeniu robót geodezyjnych wykonawca przedstawi zamawiającemu

dokumenty geodezyjne,

- do zadań 1-4 projekt podziału nieruchomości    – 4 szt.

- do zadań 1-4 wykaz zmian (wyciąg główny) do uzgodnienia stanu w księgach wieczystych  – 1 szt

- do każdego zadania kopie protokołu granicznego oraz szkiców polowych

- do zadania 5; w przypadku zmian powierzchni działek spowodowanych

   wznowieniem granic wykaz zmian (wyciąg główny) do uzgodnienia stanu w księgach wieczystych  i w operacie 

   ewidencji gruntów – 1 szt

Proponowany okres/termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.01.2011 r.

Warunki płatności: Zapłata za wykonanie zamówienia regulowana będzie po przedłożeniu przez wykonawcę faktur wystawionych na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru zadań będących przedmiotem umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa dnia  29.10.2010 r. o godzinie 9:30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach

oznaczonych „ Oferta - Prace geodezyjne" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5.

pok. nr 14.

Oferta ma zawierać:

1.        wypełniony druk „Oferta-prace geodezyjne”  (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

2.        potwierdzoną przez wykonawcę kopię świadectwa uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:,

a)       Daniel Delekta  tel. 034/353-01-00 w. 129,

b)       Danuta Knopik tel. 034/353-01-00 w. 127,

Spośród złożonych ofert, wybrane zostaną oferty zawierająca najniższą cenę za wykonanie konkretnego zadania. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Danuta Knopik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.10.2010 13:23